Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Digitální povodňový plán města Mariánské Lázně a ORP a lokální výstražný systém města Mariánské Lázně

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu

Digitální povodňový plán města Mariánské Lázně a ORP a lokální výstražný systém města Mariánské Lázně

Předmět projektu

Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Mariánské Lázně a pořízení lokálního výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Mariánské Lázně. Realizací projektu bude 500 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 2 obce budou chráněny digitálním povodňovým plánem. Projekt má napomoci k řešení řízení povodňové ochrany, zajištění varování obyvatelstva při povodních a minimalizovat v co největší míře možné škody způsobené těmito událostmi.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000665             115D312040038

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

840.950,- Kč

Zhotovitel

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., IČ: 61061557

U Sadu 62/13

162 00 Praha 6

Výše přiznané dotace

714.808,- Kč (85 % způsobilých výdajů z fondu EU)

Ukončení realizace projektu

10. 08. 2017

OPEU

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​