Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Mariánské Lázně pro rok 2016

V roce 2016 byla pro obec s rozšířenou působností (ORP) Mariánské Lázně stanovena Ministerstvem kultury ČR kvóta ve výši 493 tisíc Kč. V rámci této kvóty vlastníci kulturních památek z obcí spadajících pod ORP Mariánské Lázně mohli podat žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky.

Žádosti o příspěvek podali:

Vlastník kulturní památky

Název kulturní památky

Výše poskytnutého příspěvku

Město Teplá

Boží Muka - Pěkovice

111 000,-

Římskokatolická farnost M. Lázně

Kostel sv. Anny - Velká Hleďsebe

65 000,-

Kanonie premonstrátů Teplá

Kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově

244 000,-

Kanonie premonstrátů Teplá

Kostel sv. Panny Marie Pomocné - Sítiny

73 000,-

Cíl Programu

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Určení fin. prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Doba trvání projektu

  • 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Realizace projektu musela být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tedy v roce 2016.

Žadatel o poskytnutí příspěvku

  • Vlastník kulturní památky

Neuznatelné náklady

Z programu nelze hradit náklady na:

  1. modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  2. úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
  3. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně

  • 493 tis. Kč

Výši kvóty schválila rada města usnesením č. RM/42/17 ze dne 17. 01. 2017.

Minimální podíl vlastníka

  • 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

Minimální výše příspěvku

  • 50 tis. Kč

Příspěvek z Programu nelze poskytnout,

jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Adresa pro předkládání žádostí

Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01  Mariánské Lázně

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​