Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2020

V roce 2020 byla Ministerstvem kultury ČR obci s rozšířenou působností (ORP) Mariánské Lázně stanovena kvóta ve výši 434.000,- Kč. V rámci této kvóty mohli vlastníci kulturních památek z obcí spadajících pod ORP Mariánské Lázně podat žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky.

Žádosti o příspěvek podali:

Obec

Kulturní památka

Název akce obnovy

Požadovaná výše příspěvku (v tis. Kč)

Výše přiděleného příspěvku (v tis. Kč)

Využitý příspěvek (v tis. Kč)

Teplá

Socha sv. Jana Nepomuckého

Obnova nemovité kulturní památky socha Panny Marie Immaculaty

136

70

70

Zádub Závišín

kovárna

Udržovací práce na kulturní památce kovárna Zádub

235

105

62

Mnichov

Kostel sv. Petra a Pavla v Mnichově u Mariánských Lázní

Oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela a klempířských prvků

129

129

129

Velká Hleďsebe

Kostel Sv. Anny ve Velké Hleďsebe

Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny – opravy střech

130

130

130

CELKEM

630

434

391

 

Cíl Programu

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Určení finančních prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Doba trvání projektu

01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Realizace projektu musela být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tedy v roce 2020.

Žadatel o poskytnutí příspěvku

Vlastník kulturní památky

Neuznatelné náklady

Z programu nelze hradit náklady na:

  • modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
  • úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
  • pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně

 434.000,- Kč

 

Rozdělení kvóty mezi jednotlivé žadatele schválila rada města usnesením č. RM/159/20 ze dne 10. 03. 2020.

Minimální podíl vlastníka

20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

Minimální výše příspěvku

50 tis. Kč

Příspěvek z Programu NELZE poskytnout:

Jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto   neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více   vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl   způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není    právní nárok.

min.kultury

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​