Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města 1

Dne 28. 11. od 16:00 proběhne v domě Chopin další Fórum Zdravého města.

Dne 28. 11. od 16:00 proběhne v domě Chopin další Fórum Zdravého města. Jedná se o veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost. Akce je pořádána v rámci členství města v Národní síti Zdravých měst.

Cílem akce FZM je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji očima veřejnosti. Definují se nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech či příležitostech k řešení – tedy zainteresování účastníků jako "spoluautorů" výstupu akce. 

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od prázdného stolu“, kde jsou shromažďovány veškeré relevantní náměty účastníků. Diskuse probíhá formou tzv. tematických stolů – investice, doprava, bezpečnost, kultura, rozvoj města, školství, sport, volný čas, sociální oblast, zdraví obyvatel, životní prostředí a stůl mladých. Vznikne tedy zpravidla 6 tematických stolů.

Nejdříve dojde ke zhodnocení priorit, které byly občany města určeny v minulém fóru.

Účastníci se zařadí k tematickému stolu dle svého výběru a zájmu. U každého tématu je zapotřebí coby garant příslušný pracovník úřadu, který má téma v gesci – zde poté garanti formulují a zapisují jednotlivé náměty účastníků. V průběhu akce je možné přecházet od stolu ke stolu a dávat náměty k libovolnému tématu dle svého zájmu. Diskuse u všech stolů celkově trvá cca 20-30 minut.

Za každý tematický stůl jsou pak hlasováním vybrány 2 problémy, vnímané účastníky jako nejdůležitější. Tyto postupují do finálního hlasování. Výjimku má stůl mladých, kde jsou zastoupeni výhradně žáci a studenti. Do jejich návrhů „dospěláci“ nezasahují, ani o nich nehlasují. Jejich dva návrhy postupují do finále automaticky. Obecně je stolu mladých věnována velká pozornost, neboť právě nastupující generace může nejvíce těžit z nyní prosazených priorit.

Návrhy, které postupují do "finále" se zapíší na hlasovací arch, kde z navržených problémů účastníci fóra společně stanoví svým hlasováním deset priorit – "10P". 

Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované priority s co nejširším okruhem veřejnosti.

Po vyhodnocení ankety budou priority předloženy k projednání radě a následně i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

Fórum ZM by se mělo každoročně opakovat a veřejnost by měla být vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení ověřených priorit.

Pro všechny příchozí bude připraveno malé občerstvení.

Aby bylo fórum opravdu užitečné, je podmínkou účast co největšího počtu obyvatel města.

 

Pavel Knára
Koordinátor komunitního plánování

Datum vložení: 20. 11. 2023 16:02
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2023 16:03
Autor: Pavel Knára

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​