Obsah

Aktivity města Mariánské Lázně

Aktivity města v oblasti lázeňství, cestovního ruchu, kultury a částečně i public relations ve městě spadají pod odbor lázeňství a cestovního ruchu. Dále se zabývá marketingem, propagací města, připravuje prezentace města na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, zajišťuje spolupráci s příslušnými ministerstvy, CzechTourism a jeho zahraničními zastoupeními, Svazem měst a obcí České republiky, Sdružením lázeňských míst České republiky, Euregiem Egrensis, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Dobrovolným svazkem obcí mariánskolázeňska a dalšími externími a komerčními subjekty v oblasti cestovního ruchu, lázeňství a kultury. Zabývá se vydavatelskou i reklamní činností a zajišťuje konání kulturních akcí ve městě ve spolupráci se společností  KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Pod KIS Mariánské Lázně s.r.o. spadá městské infocentrum a divadlo. Prostřednictví infocentra je zajištěn sběr informací o kulturním, sportovním a společenském dění ve městě. Samostatně je postaveno městské muzeum jako příspěvková organizace města.


Jako iniciativní, poradní a kontrolní orgány byly Městskou radou zřízeny:

1. komise lázeňství a cestovního ruchu 

na základě zadání rady analyzuje stávající stav v oblasti cestovního ruchu a zpětně předkládá návrhy možných řešení. Komise řeší marketing města, propagaci města (veletrhy, propagační materiály, spolupráce s CzechTourism, činnost infocentra apod.), programovou náplň pro návštěvníky města (sport, kultura, společenské akce), přírodní léčivé zdroje (balneoterapie a využití zdrojů), infrastrukturu města (ubytovací a stravovací zařízení, dopravní systém, parky) a služby v oblasti cestovního ruchu

2. komise kultury

komise řeší oblast kultury ve městě, dává svá doporučení k žádostem o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně, která jsou dále předložena radě města a zastupitelstvu města ke schválení.