Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Zdravotní a sociální pojištění 2023

Jak se změní zálohy v 2023

Stejně jako každý rok se i v roce 2023 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění na základě nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu.

 

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2023:

  • všeobecný vyměřovací základ má činit 38 294 Kč
  • přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu má činit 1,0530
  • průměrná mzda má činit 40 324 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 38 294 × 1,0530 = 40 324 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2021 činila průměrná mzda 38 911 Kč.

 

Sociální pojištění pro rok 2023

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2023. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění by se tak v roce 2023 měl zvýšit na 1 867 728 Kč (40 324 × 48). 

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní by tak v roce 2023 měla vzrůst zhruba o sto korun ze současné částky 2841 Kč na 2944 KčMinimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší by tak měla stoupnout ze současných 1137 Kč na 1178 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ hlavní bude v roce 2023 10 081 Kč (40 324/4). Pro OSVČ vedlejší 4033 Kč (40 324/10). Rozhodná částka pro účast na pojištění pro vedlejší činnost bude pro rok 2023 činit 96 778 Kč (40 324 × 2,4).

Sociální pojištění v roce 2023

Rok

2022

2023

Minimální měsíční záloha HČ

2841 Kč

2944 Kč

Minimální měsíční záloha VČ

1137 Kč

1178 Kč

Rozhodná částka pro VČ

93 387 Kč

96 778 Kč

Měsíční zálohy na sociálním pojištění jsou splatné během měsíce, za který se platí. Splatnost zálohy na sociální pojištění v roce 2023 platí až od měsíce, ve kterém OSVČ podala přehled o příjmech a výdajích za rok 2022.

 

Zdravotní pojištění pro rok 2023

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2023 by se tak měla zvýšit z 2627 Kč na 2722 Kč. 

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout do 8. dne následujícího měsíce, tedy lednová záloha v minimální výši 2722 Kč je splatná do 8. února 2023.

 

Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ

OSVČ je účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost a podala přihlášku k účasti na nemocenském pojištění na předepsaném tiskopisu. Výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ je pak 2,1 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně činná.

Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění – tedy 2× rozhodný příjem (v roce 2022 byl rozhodný příjem 3 500 Kč, v roce 2023 bude 4 000 Kč – více viz níže). Minimální měsíční pojistné pak pro rok 2023 spočítáme následovně.

Minimální měsíční nemocenské pojistné pro rok 2023: 2,1 % z (2 × 4 000 Kč) = 168 Kč.
Upozorněme v této souvislosti na skutečnost, že nemocenské pojištění není na rozdíl od sociálního pojištění součástí paušální daně. Podnikatelé, kteří platí paušální daň a chtějí být nemocensky pojištěni, si musí měsíční nemocenské pojistné platit navíc k paušální dani.

 

Paušální daň pro OSVČ pro rok 2023

OSVČ se již od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun.

V roce 2023 by tak paušální daň měla činit 6208 Kč měsíčně (3386 Kč sociální pojištění, 2722 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

Od příštího roku navíc mohou platit u paušální daně nová pravidla. Hranice příjmů ze samostatné činnosti pro možný vstup do paušálního režimu daně se má zvýšit z 1 na 2 miliony korun. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů nemá být měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedla se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. 

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat nejpozději do 10. 1. 2023. Později podaným oznámením již nebude finanční úřad moci vyhovět. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ.

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​