Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Občanské průkazy

Občanské průkazy

Pozor změny !

Vydávání dokladů pouze s kontaktním el. čipem ! (PDF)

Občanský průkazObčanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce. U prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce občana (před dovršením 15 let věku), sám občan (po dovršení 15 let věku) nebo jím pověřený zástupce.

Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, žádá i přebírá občanský průkaz opatrovník.

Stávající občanské průkazy

Stávající OP zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou

Obecné informace

  • možnost vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  • o OP lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • volba občana, zda bude uveden údaj o rodinném stavu nebo partnerství
  • do OP se nezapisují nepovinné údaje - manžel, manželka, partner, partnerka, děti
  • titul nadále zůstává
  • do povinných údajů neuvádí zbavení, omezení způsobilosti, zákaz pobytu.

 

Při vyřízení žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a digitální podpis. K vydání prvního OP občan doloží rodný list, popřípadě další potřebné doklady. Platnost OP pro občany starší 15-let je 10 let, pro občany mladší 15-ti let je platnost OP 5 let. Vyhotovený OP je občan povinen převzít osobně u úřadu, který si uvedl v žádosti. Při převzetí nových OP se strojově čitelnými údaji si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží ke komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Poplatky

  Lhůta vydání Platnost Poplatek
Děti do 15 let do 30 dnů 5 let 50 Kč
  do 5 prac. dnů 5 let 300 Kč
  do 24 hodin 5 let 500 Kč
Ztráta, odcizení, poškození, zničení 100 Kč
Občané starší 15 let do 30 dnů 10 let bez poplatku
  do 5 prac. dnů 10 let 500 Kč
  do 24 hodin 10 let 1000 Kč
bez trvalého pobytu do 30 dnů 10 let 100 Kč
OP na vlastní žádost do 30 dnů 10 let 200 Kč
Ztráta, odcizení, poškození, zničení 100 Kč
Převzetí občanského průkazu na jiném úřadě 100 Kč
Odblokování elektronické identifikace 100 Kč

 

Jaké doklady vzít s sebou?

Z důvodu platnosti - dosavadní OP nebo potvrzení o OP (příp. další doklady osvědčující skutečnosti)

Z důvodu změny - dosavadní OP

(trvalý pobyt, stav, příjmení) - doklad změny

Z důvodu vydání 1. OP - rodný list

Z důvodu vydání 1. OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství - rodný list a doklad o státním občanství

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do OP doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-Střed.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, Chebská 252/14, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 317, 354 922 302

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon  č.227/2009 Sb.  o základních registrech
  • Zákon  č.424/2010 Sb.  o základních registrech

Parlament ČR schválil novelizaci zákona o občanských průkazech a definitivně ruší povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (uvedení platnosti - bez omezení).