Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zákon o realitním zprostředkování

Typ: Informace z radnice
Zákon o realitním zprostředkování 1Živnostenský úřad informuje …

Někteří podnikatelé zaregistrovali, že od 1. 1. 2020 měl být účinný „ zákon o realitním zprostředkování“ a s ní související změny živnostenského zákona. Situace je ovšem taková, že legislativní proces není ještě zcela ukončen, je možné, že zákon bude zveřejněn ve Sbírce zákonů až v průběhu ledna 2020, a účinnosti pak nabude patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů.
Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích, ale i po osobách, které fakticky realitní zprostředkování vykonávají (tzn. nejen podnikatel, ale i realitní makléř, zaměstnanec musí být odborně způsobilý).

Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za případně způsobenou újmu a stanoví se písemná forma pro smlouvu o realitním zprostředkování. V souvislosti s implementací směrnice EP a Rady 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu se stanovuje podmínka bezúhonnosti, kterou musí splňovat podnikatel – fyzická osoba a u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.
V nově zaváděných ustanoveních o kontrole, o přestupcích a o projednávání přestupků se vymezuje působnost obecních živnostenských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj.

K pojmu realitní zprostředkování

Podle § 2 zákona o realitním zprostředkování se rozumí
a) realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,
b) realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,
c) smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,
d) realitní smlouvou smlouva o nabytí
1. vlastnického práva k nemovité věci, nebo
2. práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

Podle § 3 cit. Zákona realitní zprostředkování zahrnuje:
(1) Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.
(2) Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla
a) poskytnutí inzertní služby,
b) posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
c) zpracování marketingu nemovité věci,
d) zajištění prohlídky nemovité věci,
e) obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
f) zprostředkování poskytnutí právních služeb,
g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Změna živnostenského zákona

V příloze č. 2 „ŽIVNOSTI VÁZANÉ“ v sloupci 1 se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nová živnost „Realitní zprostředkování“,

Požadovaná odborná způsobilost

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,
c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru,
nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Odborná způsobilost zaměstnanců vykonávající realitní činnost

V příloze č. 5 „Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností“ v sloupci 1 se vkládá nová živnost „Realitní zprostředkování“,

Požadovaná odborná způsobilost

a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu

Shrnutí

Ke splnění požadavků, které přinese zákone o „Realitní zprostředkování“ se stanoví „Přechodná ustanovení“, kde bude dána podnikateli lhůta 6 měsíců, aby podmínky uložené výše zmíněným zákonem splnil. Na ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ se nevztahuje správní poplatek.
Povinnost ohlásit novou vázanou živnost, je přenesena na podnikatele a živnostenský úřad nebude vyzývat podnikatele, aby tak učinili. Uplynutím lhůty stanovené v přechodném ustanovení oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniká.

Podnikatel, pokud bude chtít nadále vykonávat realitní činnost, musí:

a) ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti zákona o Realitním zprostředkování navštívit živnostenský úřad a
ohlásit vázanou živnost,
b) doložit doklady odborné způsobilosti,
c) zajistit odbornou způsobilost zaměstnanců (činnost mohou vykonávat pouze odborně způsobilý zaměstnanci).

Ing. Jiří Šrámek
vedoucí živnostenského úřadu


Vytvořeno: 23. 12. 2019
Poslední aktualizace: 23. 12. 2019 10:31
Vložil: Petr Placek DiS.