Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020

Typ: Informace z radnice
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 1Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR informujeme vlastníky památkově chráněných objektů v Městské památkové rezervaci Mariánské Lázně o možnosti čerpání státní finanční podpory na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020.

Podpora je určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy, nemohou být do Programu zařazeny. Prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón nejsou určeny zejména na modernizace objektů, např. na:

  • zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické instalace,
  • nové typy oken a dveří, zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, požární dveře a okna (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu),
  • zřizování obytných podkroví, nové vikýře apod.,
  • úpravy veřejných prostranství, pojízdných a parkovacích ploch, ploch dvorů a dvorků, úpravy komunikací, terénní úpravy,
  • parkové úpravy včetně ošetření zeleně,
  • pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory apod.,
  • kopie sochařských děl.

 

V případě Vašeho zájmu o podání žádosti o podporu na obnovu kulturní památky ve Vašem vlastnictví vyplňte str. č. 5 přiloženého Anketního dotazníku a doručte nejpozději do 25. 10. 2019 na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, k rukám M. Baxová, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Na základě údajů zaslaných v rámci Anketního dotazníku bude v průběhu ledna 2020 Ministerstvem kultury vyhlášeno rozdělení státní finanční podpory pro Městskou památkovou rezervaci Mariánské Lázně. Přidělená kvóta bude poté rozdělena mezi podané žádosti vlastníků památkově chráněných objektů. Následně na základě výzvy z Ministerstva kultury vyzveme vlastníky kulturních památek k předložení vyplněného formuláře Souhrnný přehled (= žádost o podporu) včetně všech povinných příloh.

 

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek (fotografie současného stavu památky, příp. její části, na níž mají být v roce 2020 prováděny stavební práce). U akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty nákladů od projektanta nebo stavební firmy (včetně DPH), jinak akce nebudou započteny. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

 

Podmínkou získání podpory z programu Ministerstva kultury ČR je také finanční spoluúčast vlastníka objektu a garanta městské památkové zóny Mariánské Lázně, což je Město Mariánské Lázně, dle následující tabulky.

 

                                Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu regenerace

max. 50 %

max. 50 %

 

DPH není způsobilým výdajem, tudíž vlastník, který je plátcem DPH, hradí daň nad rámec Programu regenerace, tzn. z vlastních prostředků.

 

V případě dotazů nebo pro další informace můžete kontaktovat referenta dotací Martinu Baxovou na tel. čísle: 354 922 181 či e-mailu: martina.baxova@muml.cz nebo informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html


Příloha

Vytvořeno: 19. 9. 2019
Poslední aktualizace: 19. 9. 2019 10:33
Vložil: Petr Placek DiS.