Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR

Typ: Informace z radnice
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR 1Na rok 2021

Na základě výzvy Ministerstva kultury ČR informujeme vlastníky památkově chráněných objektů v Městské památkové rezervaci Mariánské Lázně o možnosti čerpání státní finanční podpory na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021.

 

Příspěvek je určen na krytí zvýšených nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně.

 

Z Programu regenerace NELZE FINANCOVAT

 • modernizaci objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, nové typy oken a dveří, zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, protipožární dveře a okna (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří pokud se nacházejí v havarijním stavu vylučujícím jejich opravu)
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů
 • hromosvody (nejsou-li součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie, vložkování komínů
 • protiradonová opatření
 • pronájem lešení
 • čištění a úklid budov
 • stavebně-historický restaurátorský průzkum, projektová dokumentace, stavební dozor
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně
 • kopie sochařských děl a výdusky
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %)
 • položku v rozpočtu „rezerva“
 • DPH, v případě, že vlastník je plátcem
 • Režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordinační činnost, zábor prostranství

 

V případě Vašeho zájmu o podání žádosti o podporu na obnovu kulturní památky ve Vašem vlastnictví vyplňte str. č. 5 přiloženého Anketního dotazníku ke stažení zde: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html a doručte nejpozději do 25. 10. 2020 na Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, k rukám Bc. Martiny Baxové, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Na základě údajů zaslaných v rámci Anketního dotazníku bude v průběhu ledna 2021 Ministerstvem kultury vyhlášeno rozdělení státní finanční podpory pro Městskou památkovou rezervaci Mariánské Lázně. Přidělená kvóta bude poté rozdělena mezi podané žádosti vlastníků památkově chráněných objektů. Následně na základě výzvy z Ministerstva kultury vyzveme vlastníky kulturních památek k předložení vyplněného formuláře Žádost o dotaci a Souhrnný přehled včetně všech povinných příloh.

 

Z důvodu snahy o maximální objektivitu při hodnocení připravovaných akcí je potřeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k jednotlivým akcím obnovy kulturních památek (fotografie současného stavu památky, příp. její části, na níž mají být v roce 2021 prováděny stavební práce). U akcí obnovy většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je třeba doložit propočty nákladů od projektanta nebo stavební firmy (včetně DPH), jinak akce nebudou započteny. Akce může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Podmínkou získání podpory z programu Ministerstva kultury ČR je také finanční spoluúčast vlastníka objektu a garanta městské památkové zóny Mariánské Lázně, což je Město Mariánské Lázně, dle následující tabulky.

 

                                Zdroje

města, kraje

FO, PO, církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, případně jiné neveřejné zdroje

min. 50 %

min. 40 %

Rozpočet města

0

min. 10 %

Prostředky z Programu regenerace

max. 50 %

max. 50 %

 

V případě dotazů nebo pro další informace můžete kontaktovat referenta dotací Bc. Martinu Baxovou na telefonním čísle: 354 922 181 či e-mailu: martina.baxova@muml.cz nebo informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html


Vytvořeno: 14. 9. 2020
Poslední aktualizace: 14. 9. 2020 16:15
Vložil: Petr Placek DiS.