Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Novela zákona v oblasti cestovního ruchu

Typ: Informace z radnice
Novela zákona v oblasti cestovního ruchu 1Novela zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo vládní návrh novely zákona č.159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je splnění povinnosti České republiky jakožto členského státu Evropské Unie transponovat evropskou směrnici (Směrnice EU č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách).

Novela zákona nabývá účinnosti 1. července 2018!

Novela proto podrobněji definuje pojem zájezd a zavádí pojem „spojené cestovní služby“. Za spojené cestovní služby je podle návrhu zákona i směrnice vhodné považovat veškeré kombinace cestovních služeb vykazující znaky, které si cestující obvykle spojují se soubornými službami, zejména situace, kdy jsou samostatné cestovní služby kombinovány do jediného cestovního produktu, za jehož řádné poskytnutí odpovídá pořadatel. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie by nemělo hrát roli, zda ke kombinaci cestovních služeb došlo před vlastním kontaktem s cestujícím, na jeho žádost či na základě jím provedeného výběru.

Garanční fond

Důležitou změnou, kterou novela přináší, je rovněž povinnost cestovních kanceláří platit příspěvek do garančního fondu, ze kterého budou spotřebitelům vráceny veškeré platby, které od nich obdržela cestovní kancelář, pokud jim některá služba nebyla poskytnuta v důsledku platební neschopnosti cestovní kanceláře. Výplata peněžních prostředků z garančního fondu bude provedena až v případě, že pojišťovna zjistí, že finanční částka na úhrady zákazníkům překročí sjednaný limit pojistného plnění.

Základem pro výpočet ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Maximální výše ročního příspěvku se v původním návrhu objevila ve výši 0,25 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku, avšak Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhl tuto hodnotu snížit na 0,1% ze základu. Konkrétní výši ročního příspěvku platného vždy od 1. ledna běžného roku má stanovit ministerstvo vyhláškou.

Základem pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu pro rok 2018 jsou plánované tržby cestovní kanceláře pro druhé pololetí roku 2018 ze zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb. Výše tohoto příspěvku činí 0,1 % ze základu a tento příspěvek je splatný do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Pokud by cestovní kancelář neuhradila příspěvek do garančního fondu, může jí být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.

Změna živnostenského zákona

U koncesovaných živností s předmětem podnikání „Provozován cestovní kanceláře“ se rozdělí předmět koncese, a to takto:
Provozování cestovní kanceláře

  • pořádání zájezdů
  • zprostředkování spojených cestovních služeb.

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, je po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti novely oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb“ pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů“. Změnu předmětu podnikání zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Změna bude zapsána automaticky.

Podnikatel, který bude ke dni nabytí účinnosti novely zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“, a který v rámci své podnikatelské činnosti hodlá zprostředkovávat samostatné cestovní služby, bude muset požádat u živnostenského úřadu ve lhůtě do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti novely zákona o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání „Provozování cestovní kanceláře - zprostředkování spojených cestovních služeb“. Po podání žádosti bude podnikatel oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na základě svého dosavadního oprávnění, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení o zastavení řízení.

S ohledem na skutečnost, že uvedené změny jsou vyvolány změnou právní úpravy a budou provedeny bez poplatku za změnu koncese.

Ke koncesi se podle shora uvedeného ustanovení zákona vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj, které rovněž vede seznam cestovních kanceláří podle § 2 odst. 1, který je veřejně přístupný na internetových stránkách tohoto ministerstva. Podmínky pro udělení koncese, k jejichž splnění se uvedené ministerstvo vyjadřuje, jsou upraveny v § 5 zákona č. 159/1999 Sb. a jsou stanoveny pro provozování cestovní kanceláře jak v rozsahu pořádání zájezdů, tak pro zprostředkování spojených cestovních služeb.

Více informací:

http://www.mmr.cz/cs/Caste-dotazy/Cestovni-ruch/Novela-zakona-c-159-1999-Sb

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/47892/1/2

 

Ing. Jiří Šrámek
Vedoucí živnostenského úřadu


Vytvořeno: 27. 6. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2018 09:50
Vložil: Petr Placek DiS.