Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotace z fondu kultury v roce 2018

Typ: Informace z radnice
Dotace z fondu kultury v roce 2018 12. kolo poskytování dotací v roce 2018

Zveřejnění programu pro poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně - neinvestiční dotace na konkrétní účel

Fond kultury města Mariánské Lázně (dále jen FK) je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 o Fondu kultury města Mariánské Lázně, platné od 09.10.2017.

2. kolo poskytování dotací v roce 2018

Využití prostředků fondu

 • k podpoře kulturních a volnočasových aktivit a projektů formou dotací cizím subjektům,
 • k podpoře kulturních projektů a akcí formou příspěvků nebo dotací vlastním subjektům působícím v oblasti kultury, volného času a spolkové činnosti,
 • k úhradě nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

 

Využití Fondu kultury

Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.

 

Výše finančních prostředků fondu

Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města do Fondu kultury města Mariánské Lázně pro druhé kolo roku 2018 je ve výši  200 000,00 Kč.

V prvním kole Fondu Kultury bylo uvolněno 1 300 000 Kč.

 

Příjmy fondu

 • finanční prostředky z rozpočtu města,
 • úroky z prostředků fondu uložených u peněžního ústavu,
 • peněžní dotace, dary a příspěvky poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami.

 

S ohledem na počet došlých žádostí a výši disponibilních finančních prostředků fondu nemusí být vyhověno všem žadatelům, příp. poskytnuté finanční prostředky mohou být zkráceny oproti požadavkům.

 

Hospodaření s fondem

 • stejnému subjektu mohou být poskytnuty prostředky z fondu za kalendářní rok celkově maximální ve výši 100 tis. Kč,
 • zastupitelstvo města může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí vyšší částky, na doporučení rady města,
 • poskytne-li fondu příspěvek, dar nebo dotaci fyzická nebo právnická osoba a určí účel tohoto příspěvku, nelze tyto prostředky použít jiným způsobem; nebude-li akce realizována, bude dar, dotace nebo příspěvek vrácen zpět poskytující fyzické nebo právnické osobě na základě konečného rozhodnutí rady města o neuskutečnění akce (projektu nedá-li poskytující fyzická nebo právnická osoba souhlas k použití na jiný účel.

 

Kdo může žádat

Vlastní subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních aktivit a projektů.

Cizí subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.

 

Termín podání žádosti

Žádosti do 2. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2018 lze podávat pouze v termínu od 27.06.2018-.27.07.2018! Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu Mariánské Lázně.

 

Kritéria pro hodnocení žádosti

Komise kultury si stanovila kritéria pro hodnocení došlých žádostí o poskytnutí dotace, ke kterým se vyjadřuje jako první a dává své doporučení radě města. Čím větší je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu.

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodů č.1 a 8.

Kritéria č. 4 a 5 mohou v součtu nabýt hodnotu max. 5.

 1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas  - 0 bodů),
 2. akce souvisí s kulatými výročími roku 2018 (např. 200 let lázeňství 1818, vznik      ČR 1918, srpen 1968, apod.)
 3. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
 4. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
 5. akce novátorská (přinášející do města nový kulturní prvek),
 6. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
 7. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
 8. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá  - 0 bodů),
 9. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
 10. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
 11. zapojení, živá kultura.

 

Lhůty pro rozhodnutí o žádosti

Žádosti předkládá Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu příslušnému orgánu k projednání v těchto termínech:

 1. příslušné komisi na jejím nejbližším jednání,
 2. radě města na jejím nejbližším jednání po projednání žádostí příslušnou komisí,
 3. zastupitelstvu města na nejbližší jeho zasedání po projednání v radě města.

 

Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace je poskytována výhradně účelově, tj. na konkrétní akci, činnost, projekt apod. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání „Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně“ mezi žadatelem a městem Mariánské Lázně, v níž je definován způsob využití dotace a vyúčtování dotace a příslušné smluvní podmínky. Smlouva musí být v souladu s právním předpisem zveřejněna.

 

Doložení čerpání dotace

dle podmínek dotační smlouvy.

 

Podklady pro podání žádosti

 • Obecně závazná vyhláška o Fondu kultury města Mariánské Lázně č. 2/2017,
 • Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kultury – příloha č. 1,
 • Čestné prohlášení – příloha č. 2.
 • Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury – příloha č. 3

 

Program zveřejněn dne 26.06.2018

 

Více informací naleznete v odkazu :

mesto-a-jeho-sprava/investice-a-rozvoj/fondy/fond-kultury/

 

Ing. Jana Palacká

Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu
Tel.: 354 922 140
Email: jana.palacka@marianskelazne.cz

 

Nicola Hanková

Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu
Tel.: 354 922 324
Email: nicola.hankova@marianskelazne.cz


Vytvořeno: 26. 6. 2018
Poslední aktualizace: 26. 6. 2018 14:42
Vložil: Petr Placek DiS.