Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

finanční arbitr

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního arbitra.

Co finanční arbitr dělá?

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.

Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:

  1. poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
  2. vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,
  3. věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
  4. investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti - například sporzákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.

Kdo je finanční arbitr?

Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státuv, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.

Jak mohu služeb finančního arbitra využít?

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele) (viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář - http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 72546522,
Tel.: +420 257 042 094
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Internetová stránka: ww.financniarbitr.cz

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?

Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:

  1. spor nenáleží do působnosti arbitra,
  2. ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
  3. spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
  4. ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?

Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řáduvi.

Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.

Kde se dozvím více?

Kontakt

Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu

Sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
Tel.: +420 257 042 094
Fax: +420 257 042 089
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
Internetová stránka: www.financniarbitr.cz

Facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
Datová schránka: qr9ab9x

Úřední hodiny

Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.
Středa – 08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod.
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

V Praze dne 10. 2. 2012

Mgr. Monika Nedelková v. r.
finanční arbitr

Příloha