Obsah

Územní plán Valy

 

OOP č. 1/ÚP/VALY/2015; STAV/15/4235/MN; 407/15/VALY

 

Údaje o vydaném ÚP Valy                                                                                                                                              DOC, 195 kB

oznámení o vydání OOP                                                                                                                                                 PDF, 388 kB

Textová část OOP                                                                                                                                                          PDF, 1.34 MB

Textová část OOP - tabulka ZPF č. 1                                                                                                                              PDF, 330 kB

Textová část OOP - tabulka ZPF č. 2                                                                                                                                PDF, 26 kB

Textová část OOP - tabulka ZPF č. 3                                                                                                                                PDF, 31 kB

Grafická část - výkres základního členění území                                                                                                         PDF, 552 kB

Grafická část - hlavní výkres                                                                                                                                         PDF, 1.13 MB

Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                                                                   PDF, 493 kB

Grafická část - výkres koncepce uspořádání krajiny                                                                                                   PDF, 837 kB

Grafická část - výkres koncepce veřejné infrastruktury                                                                                              PDF, 746 kB

Grafická část - koordinační výkres                                                                                                                               PDF, 2.44 MB

Grafická část - širší vztahy                                                                                                                                            PDF, 3.29 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                                                               PDF, 2.57 MB

Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail obce Valy                                                 PDF, 3.34 MB

Grafická část - krajina - ÚSES                                                                                                                                        PDF, 744 kB

Grafická část - krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana                                                                              PDF, 2.39 MB

Grafická část - dopravní řešení                                                                                                                                      PDF, 938 kB

Grafická část - vodní hospodářství - zásobování vodou                                                                                             PDF, 1.23 MB

Grafická část - vodní hospodářtví - odkanalizování                                                                                                   PDF, 1.13 MB

Grafická část - zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje                                                                                   PDF, 934 kB

Grafická část - zásobování energiemi - plyn, teplo                                                                                                     PDF, 936 kB