Obsah

Drmoul

Mapa

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Údaje o vydaném Územním plánu Drmoul

Územní plán Drmoul byl vydán Zastupitelstvem obce Drmoul dne 21.09.2020 (usn. č. 287/2020/15/b) formou opatření obecné povahy č.1/UP/DR/2020 a nabyl účinnosti dne 8.10.2020. Územní plán Drmoul je uložen u pořizovatele – Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení územního plánování, Stavebního úřadu - Městský úřad Mariánské Lázně, obce Drmoul, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Dokladová dokumentace o pořízení územního plánu Drmoul je uložena u obce Drmoul, kde je možné do ní nahlížet.

Oznámení o vydání ÚP Drmoul PDF, 405.12 kB

Textová část

Textová část PDF, 1.72 MB

Grafická část

1_Výkres základního členění území PDF, 597.16 kB

2_Hlavní výkres PDF, 1.23 MB

3_Výkres VPS a VPO PDF, 612.43 kB

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny PDF, 1.2 MB

5_Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury PDF, 946.04 kB

Grafická část - odůvodnění

1_Koordinační výkres PDF, 4.62 MB

2_Širší vztahy PDF, 3.85 MB

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF PDF, 1.37 MB

A1_Krajina - ÚSES PDF, 1002.81 kB

C1_Vodní hospodářství - zásobování vodou PDF, 1.51 MB

C2_Vodní hospodářství - odkanalizování PDF, 1.5 MB

D1_Zásobování energiemi - elektrorozvody a spoje PDF, 1.86 MB

D2_Zásobování energiemi - plyn, teplo PDF, 1007.17 kB

Územní studie - Lokalita za OÚ a HS p.p.č. 16/1 a 16/2 k.ú. Drmoul

návrh ÚS pro jednání s veřejností, které se bude konat dne 29.7. 2021 od 16.30 v sále kulturního domu Drmoul

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE PDF, 544.98 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE_RD PDF, 489.35 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE 1_500 PDF, 408.53 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY PDF, 295.88 kB

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE VÝCHOZÍ STAV PDF, 256.91 kB

Stránka