Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Úřad územního plánování

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně (dále jen „úřad územního plánování") v přenesené působnosti:

 • Pořizuje územně plánovací dokumentace pro město Mariánské Lázně a na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP):
 • Územní plány a jejich změny
 • Regulační plány a jejich změny
 • Pořizuje územně plánovací podklady:
 • Územně analytické podklady - pro celé ORP, které průběžně aktualizuje a každé 4 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci
 • Územní studie - pro město Mariánské Lázně a na žádost obce ve svém správním obvodu
 • Nejpozději do 4 let po vydání územních plánů a poté pravidelně každé 4 roky předkládá zastupitelstvům „Zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období“.
 • Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP),
 • Vydává závazné stanovisko podle §96b, není-li příslušný krajský úřad
 • Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
 • v rámci své působnosti poskytuje územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.
 • Vykonává další činnosti podle stavebního zákona.

 

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:

- zde se velice jednoduše seznámíte s právy a povinnostmi občanů v územním plánování:

občan a územní plánování (934.18 kB)

 

Formuláře

 • Námitka k návrhu územního plánu_ veřejné projednání
 • Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny
 • Podnět k pořízení regulačního plánu
 • Připomínka k návrhu územního plánu_ společné jednání
 • Připomínka k návrhu územního plánu_ veřejné projednání
 • Připomínka k návrhu Zadání územního plánu
 • Žadost o pořizeni územni studie
 • Žádost o územně plánovací informaci
 • Žádost o vydání regulačního plánu
     Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména:
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Kontakty

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Příčná 647
Mariánské Lázně

Ing. Miluše Lišková – Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Teplá
Bc. Novotný – Drmoul, Ovesné Kladruby, Prameny, Teplá, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín
Ing. arch. Blanka Alblová – Mariánské Lázně, Mnichov, Trstěnice, Stará Voda, Valy, Vlkovice
Milouš Novák – Územně analytické podklady

Kontakty - klikněte zde