Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Níže jsou uvedeny všechny rozpracované územně plánovací dokumentace obcí náležejících do správního obvodu města Mariánské Lázně.

Více informací k jednotlivým dokumentacím podá:

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

 

Orientační časová osa pořizování

 

 

Územní plán Ovesné Kladruby

- je zahájeno veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu:

 

Zveřejněno od 23.08.2017 do 11.10.2017

 

  • Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška   (doc, 201 kB)

 

  • Oznámení dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím

Oznámení dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím   (doc, 243 kB)

 

  • Textová část

Textová část   (pdf, 1 561 kB)

Tabulka ZPF   (pdf, 123 kB)

Tabulka ZPF   (xls, 30 kB)

 

  • Grafická část výroku

Výkres základního členění území   (pdf, 851 kB)

Hlavní výkres   (pdf, 2 149 kB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   (pdf, 895 kB)

Výkres koncepce uspořádání krajiny   (pdf, 1 082 kB)

Výkres koncepce veřejné infrastruktury   (pdf, 1 099 kB)

 

  • Grafická část odůvodnění

Koordinační výkres   (pdf, 5 005 kB)

Výkres širších vztahů   (pdf, 5 973 kB)

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   (pdf, 1 807 kB)

 

  • Přílohy

Krajina - ÚSES   (pdf, 1 767 kB)

Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana   (pdf, 4 672 kB)

Dopravní řešení   (pdf, 1 304 kB)

Vodní hospodářství - zásobování vodou   (pdf, 1 600 kB)

Vodní hospodářství - odkanalizování   (pdf, 3 732 kB)

Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje   (pdf, 1 223 kB)

Zásobování energiemi - plyn   (pdf, 1 047 kB)

 

 

 

Změny č.1 - 12 Územního plánu Velká Hleďsebe

- je zahájeno společné jednání o návrhu územního plánu:

- u změny č.9 bylo ukončeno pořizování

- u změn č.1-8 a 10-12 byl zpracován návrh změn pro společné jednání

OOP změny 1-12_text

Schéma území

A.1. Základní členění území - změna č. 7

A.2. Hlavní výkres - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.2. Hlavní výkres - změna č. 1,2,4,5,6,7,8

A.2. Hlavní výkres - změna č. 3

A.2. Hlavní výkres - změna č. 10 a 11

A.3. Dopravní infrastruktura - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.3. Dopravní infrastruktura - změna č. 8

A.3. Dopravní infrastruktura - změna č. 10 a 11

A.4. Technická infrastruktura - legenda změna č. 1-8 a 10-12

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 3

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 8

A.4. Technická infrastruktura - změna č. 10 a 11

A.5. Výkres VPS - změna č. 1-8 a 10-12

B.1. Koordinační výkres - legenda změna č. 1-8 a 10-12

B.1. Koordinační výkres - změna č. 1,2,4,5,6,7,8

B.1. Koordinační výkres - změna č. 3

B.1. Koordinační výkres - změna č. 10 a 11

B.3. Výkres ZPF - legenda změna 1-8 a 10-12

B.3. Výkres ZPF - změna č. 7

Tabulka ZPF - změna 7

 

 

 

Územní plán Drmoul

- v současné době se vyhodnocuje "Veřejné projednání návrhu ÚP Drmoul"

 

 

Územní plán Mariánské Lázně

- bližší informace k novému Územnímu plánu Mariánské Lázně najdete zde: mestsky-urad/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-marianske-lazne/

 

 

 

Územní plán Stará Voda

- v současné době byly zpracovány "Pokyny pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před vydáním"

- po úpravě dokumenatace bude návrh ÚP předložen k vydání do Zastupitelstva obce Stará Voda

 

 

 

Územní plán Tři Sekery

- pořizuje Petr Šandera

 

 

 

Změny č.1 - 6 Územního plánu Zádub - Závišín

- zpracovává se úprava návrhu změn pro řízení o změnách

 

 

 

Změna č.28 Územního plánu města Mariánské Lázně

- v současné době se čeká na výsledek řešení rozporu