Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový Územní plán Mariánské Lázně

Nový územní plán Mariánské Lázně

Co je územní plán?

 • Je základním dokumentem pro rozvoj území města, který mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, řeší také ochranu hodnot území včetně ochrany přírody a krajiny.
 • Územní plán stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce, tj.: Hamrníky, Chotěnov – Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice
 • Vydaný územní plán je závazný pro změny v území.

Proč nový územní plán?

Stávající Územní plán města Mariánské Lázně byl schválen zastupitelstvem města dne 29.10.2002 usnesením č. 1149/02 dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.).

Nový stavební zákon (183/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2007, a jeho následná novela omezily platnost Územních plánů schválených dle starého stavebního zákona nejdříve do 31.12.2015, novelou do 31.12.2022. Bez územního plánu budou značná omezení nejen pro rozvoj města, ale také například čerpání dotací z jednotlivých fondů.

Současně platný územní plán již neodpovídá novému stavebnímu zákonu, který přinesl řadu metodických změn, požadavků a náležitostí, které dokument zpracovaný dle původního zákona neobsahuje.

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření. Územní plán Mariánské Lázně řeší celé správní území města (Hamrníky, Chotěnov - Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice)

Územní plán je tedy jakási „dohoda o budoucí podobě území“, tj. dohoda mezi:

 • obyvateli města
 • lidmi zvenčí, majícími na území jistý záměr
 • úředníky, kteří hájí veřejné zájmy

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZADÁNÍ Územního plánu Mariánské Lázně

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně na svém zasedání, které proběhlo dne 11. 9. 2018 schválilo Zadání pro Územní plán Mariánské Lázně (usnesení č. ZM/753/18).

 

Krátké shrnutí dosavadního procesu pořizování s orientačním harmonogramem dalších prací naleznete v této prezentaci: ZDE

Schválené Zadání Územního plánu Mariánské Lázně: ZDE

Zadání již bylo předáno zpracovateli návrhu územního plánu (Blank architekt s.r.o.) a bude tedy započato zpracování nejnáročnější etapy územního plánu, tj. Návrh pro společné jednání. Jedná se o etapu, ve které již bude možné shlédnout navrženou koncepci v grafice.

Návrh bude řešit například:

- vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch změn v krajině

- rozdělení celého správního území do jednotlivých funkčních ploch a stanovení podmínek využití a prostorových regulativů

- vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření

- stanovení lokalit, u kterých bude podmínkou pro jejich využití zpracování regulačního plánu nebo územní studie, nebo u kterých budou stanoveny podrobnější regulační podmínky

 

Již z výše uvedeného je zřejmé, že řešení návrhu Územního plánu Mariánské Lázně se dotkne každého z nás a je tedy vhodné se do procesu jeho pořizování zapojit. Kromě zákonných termínů (dle stavebního zákona), kdy bude možné veřejnost uplatnit své připomínky, předpokládáme, že zorganizujeme veřejná setkání nad návrhem, kde bude možné o vašich požadavcích a dalších podnětech přímo diskutovat. Bližší informace a termíny budu vždy zveřejněny na těchto stránkách.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Mariánské Lázně

V lednu 2018 začalo oddělení územního plánování zpracovávat návrh zadání Územního plánu

Návrh Zadání byl zpracován a prokonzultován se zpracovatelem územního plánu (Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Alena Švandelíková, Ing. et Ing. Lubomír Bača a Ing. arch. Eva Pavlečková) a určeným zastupitelem Ing. arch. Vojtěchem Frantou (2. místostarostou města). Dne 3.5.2018 byl návrh zadání předmětem jednání Komise urbanistiky a dopravy. Následně byl dle připomínek jednotlivých členů komise a pozvaných členů zastupitelstva města upraven a neprodleně bylo zahájeno jeho projednání dle stavebního zákona, tj. s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem, veřejností a případně oprávněnými investory.

 

Projednání návrhu Zadání Uzemního plánu Mariánské Lázně proběhlo v termínu od 16. 5. 2018 do 15. 6. 2018, ve stejné době byl návrh Zadánívystaven k veřejnému nahlédnutí:

 

Pro uplatnění připomínky byl pořizovatelem přichystán formulář, který byl připraven buď osobně k vyzvednutí na oddělení územního plánování nebo ke stažení na těchto webových stránkách.

 

Následně bylo projednání návrhu Zadání vyhodnoceno a na základě výsledků projednání byl návrh Zadání upraven a 11. 9. 2018 bude předložen Zastupitelstvu města Mariánské Lázně ke schválení.

V případě schválení Zadání, bude započata další etapa pořizování ÚP ML, tj. Návrh pro společné jednání, ve kterém se objeví již návrhy konkrétních řešení v měřítku územního plánu. Návrh bude projednáván s dotčenými orgány chránící veřejné zájmy na svých úsecích, veřejností, sousedními obcemi a případně oprávněnými investory. Bližší informace budou opět včas podány.

 

V případě dotazů kontaktujte: Lišková Miluše, 354 922 171, miluse.liskova@marianskelazne.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 21.12. 2017 byla odevzdána etapa "DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY"

 

Doplňující průzkumy a rozbory jsou výchozím podkladem pro zpracování zadání a následně i návrhu územního plánu. Jejich cílem je zejména analýza území na základě podrobně zjištěných údajů o území. 

Od července 2017 až do doby odevzdání této etapy bylo možné na náš úřad zasílat jakékoliv podněty k nově zpracovávanému územnímu plánu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 10.10. 2017 od 17h proběhlo v jídelně ZŠ JIH, Komenského 459 Mariánské Lázně "První veřejné setkání nad novým územním plánem v etapě Doplňující průzkumy a rozbory".

 

Zde je možné se ve zkratce podívat, co se na veřejném setkání konalo:

 

V nejbližší době budou započaty práce na návrhu Zadání, které bude projednáváno dle zákona č.183/2006Sb. stavební zákon. I k této etapě se bude moci veřejnost vyjadřovat. Sledujte prosím dále naše webové stránky či úřední desku, kde se vše včas dozvíte.

V rámci zpracování etapy návrh plánujeme další veřejná setkání. O všem budete včas informováni zejména na našich webových stránkách, v Mariánskolázeňském tisku, na plakátovacích plochách, facebooku města.....

 


URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH  "Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh"

 

V roce 2016 uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Mariánské Lázně včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat zakázku na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně. Soutěž byla vyhlášena 10.února 2016, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 10.května 2016 do 14,00 hod. V jednacím řízení bez uveřejnění, které navázalo na soutěž o návrh, byl jako zpracovatel ÚP vybrán Ing. arch. Marek Blank. Další informace  o soutěži a výběru dodavatele najdete na našem profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz/contract_display_168.html .

Výsledky soutěže:

 • 1. cena - 200 000,- Kč
  Autoři - Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba
   
 • 2. cena - nebyla udělena, byly uděleny dvě 3. ceny
   
 • 3. cena - 90 000,- Kč
  Autoři - Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik
   
 • 3. cena - 90 000,- Kč
  Autoři - Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch Karel Filsak
   
 • Zvláštní odměna udělena mimo soutěž - 80 000,- Kč
  Autoři - Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

 

Textové a grafické části jednotlivých soutěžních návrhů zde: uzemne-planovaci-dokumentace-a-studie marianske-lazne/

Protokol o průběhu soutěže

Přílohy protokolu o průběhu soutěže:

 1. Zápis z ustavující schůze poroty
 2. Příloha č.2
 3. Protokol o přezkoušení návrhů
 4. Protokol o hodnocení návrhů
 5. Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů