Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový Územní plán Mariánské Lázně

Nový územní plán Mariánské Lázně

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření. Územní plán Mariánské Lázně řeší celé správní území města (Hamrníky, Chotěnov - Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice)

 

Územní plán je tedy jakási „dohoda o budoucí podobě území“, tj. dohoda mezi:

  • obyvateli města
  • lidmi zvenčí majícími na území jistý záměr
  • úředníky, kteří hájí veřejné zájmy

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 10.10. 2017 od 17h proběhlo v jídelně ZŠ JIH, Komenského 459 Mariánské Lázně "První veřejné setkání nad novým územním plánem v etapě Doplňující průzkumy a rozbory".

 

Zde je možné se ve zkratce podívat, co se na veřejném setkání konalo:

Prezentace pořizovatele ÚPML

Prezentace zpracovatele ÚPML

Záznam z veřejného setkání

 

V nejbližší době budou započaty práce na návrhu Zadání, které bude projednáváno dle zákona č.183/2006Sb. stavební zákon. I k této etapě se bude moci veřejnost vyjadřovat. Sledujte prosím dále naše webové stránky či úřední desku, kde se vše včas dozvíte.

 

V rámci zpracování etapy návrh plánujeme další veřejná setkání. O všem budete včas informováni zejména na našich webových stránkách, v Mariánskolázeňském tisku, na plakátovacích plochách, facebooku města.....

 


 

Co je územní plán?

Je základním dokumentem pro rozvoj území města, který mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, řeší také ochranu hodnot území včetně ochrany přírody a krajiny.

  • Územní plán stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce, tj.: Hamrníky, Chotěnov – Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice

 

Vydaný územní plán je závazný pro změny v území.

Proč nový územní plán?

Stávající Územní plán města Mariánské Lázně byl schválen zastupitelstvem města dne 29.10.2002 usnesením č. 1149/02 dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.).

Nový stavební zákon (183/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2007, a jeho následná novela omezily platnost Územních plánů schválených dle starého stavebního zákona nejdříve do 31.12.2015, novelou do 31.12.2020. Bez územního plánu budou značná omezení nejen pro rozvoj města, ale také například čerpání dotací z jednotlivých fondů.

Současně platný územní plán již neodpovídá novému stavebnímu zákonu, který přinesl řadu metodických změn, požadavků a náležitostí, které dokument zpracovaný dle původního zákona neobsahuje.

 


 

Urbanistická soutěž o návrh "Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh"

V roce 2016 uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Mariánské Lázně včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat zakázku na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně. Soutěž byla vyhlášena 10.února 2016, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 10.května 2016 do 14,00 hod. V jednacím řízení bez uveřejnění, které navázalo na soutěž o návrh, byl jako zpracovatel ÚP vybrán Ing. arch. Marek Blank. Další informace  o soutěži a výběru dodavatele najdete na našem profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz/contract_display_168.html .

 

Výsledky soutěže:

1. cena - 200 000,- Kč

Autoři - Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

2. cena - nebyla udělena, byly uděleny dvě 3. ceny

 

3. cena - 90 000,- Kč

Autoři - Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

3. cena - 90 000,- Kč

Autoři - Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch Karel Filsak

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

Zvláštní odměna udělena mimo soutěž - 80 000,- Kč

Autoři - Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

Protokol o průběhu soutěže

Přílohy protokolu o průběhu soutěže:

1) Zápis z ustavující schůze poroty

2) Příloha č.2

3) Protokol o přezkoušení návrhů

4) Protokol o hodnocení návrhů

5) Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů