Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nový Územní plán Mariánské Lázně

Nový územní plán Mariánské Lázně

Územní plán se může dotknout zájmů každého občana, žijícího v našem městě a každé organizace, která na jeho území působí. Proto je důležité, aby měla veřejnost možnost aktivně se účastnit jeho vytváření. Územní plán Mariánské Lázně řeší celé správní území města (Hamrníky, Chotěnov - Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice)

 

Územní plán je tedy jakási „dohoda o budoucí podobě území“, tj. dohoda mezi:

 • obyvateli města
 • lidmi zvenčí mající na území jistý záměr
 • úředníky, kteří hájí veřejné zájmy

 

Podílejte se s námi na tvorbě nového územního plánu!

 

Město společně s pořizovatelem územního plánu nabízí občanům města, podnikatelům, firmám, společnostem, sdružením a ostatní veřejnosti možnost zúčastnit se tvorby nového územního plánu již v prvotní fázi jeho pořizování, tj. "Doplňující průzkumy a rozbory" a "návrh Zadání" a to těmito způsoby:

 

Veřejné setkání nad územním plánem:

Pozvánka nad veřejné setkání nad novým územním plánem

Dne 10. 10. 2017 od 17h

v jídelně základní školy JIH (Komenského 459, Mariánské Lázně) se bude konat:

 

První veřejné setkání nad novým územním plánem v etapě „Doplňující průzkumy a rozbory“!

 

 

Podáním podnětu k územnímu plánu:

 • podnět k novému územnímu plánu podává vždy konkrétní osoba, je tedy nutné vyplnit základní údaje, které nám pomohou lépe identifikovat konkrétní záměr
 • podněty se týkají:
  • vlastních záměrů na změnu využití území
  • nových nápadů nebo podnětů pro budoucí rozvoj města
 • formulář na podnět lze v elektronické podobě stáhnout na této stránce nebo si jej můžete v tištěné podobě vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně.
 • formulář k vyplnění - stahujte zde (doc)

 

Podněty je možné odevzdat osobně na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, zaslat poštou na uvedenou adresu městského úřadu nebo v elektronické podobě na e-mail: miluse.liskova@marianskelazne.cz

 

 


 

Co je územní plán?

Je základním dokumentem pro rozvoj území města, který mimo jiné říká, kde se smí stavět, případně co a za jakých podmínek, řeší také ochranu hodnot území včetně ochrany přírody a krajiny.

 • Územní plán stanovuje podmínky pro využití celého správního území obce, tj.: Hamrníky, Chotěnov – Skláře, Kladská, Mariánské Lázně, Stanoviště, Úšovice

 

Vydaný územní plán je závazný pro změny v území.

Proč nový územní plán?

Stávající Územní plán města Mariánské Lázně byl schválen zastupitelstvem města dne 29.10.2002 usnesením č. 1149/02 dle starého stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.).

Nový stavební zákon (183/2006 Sb.), který nabyl účinnosti 1.1.2007, a jeho následná novela omezily platnost Územních plánů schválených dle starého stavebního zákona nejdříve do 31.12.2015, novelou do 31.12.2020. Bez územního plánu budou značná omezení nejen pro rozvoj města, ale také například čerpání dotací z jednotlivých fondů.

Současně platný územní plán již neodpovídá novému stavebnímu zákonu, který přinesl řadu metodických změn, požadavků a náležitostí, které dokument zpracovaný dle původního zákona neobsahuje.

 


 

Urbanistická soutěž o návrh "Územní plán Mariánské Lázně - ideový návrh"

V roce 2016 uspořádalo město Mariánské Lázně ve spolupráci s Českou komorou architektů veřejnou urbanistickou soutěž, jejímž předmětem bylo zpracování základní strategie a koncepce územního rozvoje celého správního území města Mariánské Lázně včetně koncepce uspořádání krajiny a řešení širších vazeb. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže a následně zadat zakázku na zpracování Územního plánu Mariánské Lázně. Soutěž byla vyhlášena 10.února 2016, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 10.května 2016 do 14,00 hod. V jednacím řízení bez uveřejnění, které navázalo na soutěž o návrh, byl jako zpracovatel ÚP vybrán Ing. arch. Marek Blank. Další informace  o soutěži a výběru dodavatele najdete na našem profilu zadavatele: https://zakazky.muml.cz/contract_display_168.html .

 

Výsledky soutěže:

1. cena - 200 000,- Kč

Autoři - Ing. arch. Marek Blank, Ing. arch. Eva Fojtů, Ing. et Ing. arch. Lubomír Bača, Ing. arch. Michal Zaremba

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

2. cena - nebyla udělena, byly uděleny dvě 3. ceny

 

3. cena - 90 000,- Kč

Autoři - Mgr. Ing. arch. Monika Boháčová, Ing. Václav Starý, RNDr. Milan Svoboda, Jakub Vik

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

3. cena - 90 000,- Kč

Autoři - Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch Karel Filsak

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

Zvláštní odměna udělena mimo soutěž - 80 000,- Kč

Autoři - Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse

Textová část

Grafická část_A

Grafická část_B

 

Protokol o průběhu soutěže

Přílohy protokolu o průběhu soutěže:

1) Zápis z ustavující schůze poroty

2) Příloha č.2

3) Protokol o přezkoušení návrhů

4) Protokol o hodnocení návrhů

5) Protokol o uveřejnění výsledků hodnocení soutěžních návrhů