Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plánování

Na této stránce jsou k nahlédnutí nově vypracované (platné) územně plánovací dokumentace obcí správního území obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně, územně analytické podklady a územní studie.

Dále jsou zde také rozpracované (pořizované) nové územně plánovací dokumentace či pořizované změny platných územně plánovacích dokumentací, to však pouze v době jejich povinného zveřejnění v rámci projednávání jednotlivých etap pořizování.

Územně plánovací dokumentace zpracované původně podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro území pod správou Stavební úřad Mariánské Lázně (a dosud nenovelizované) jsou uvedeny v Seznamu územně plánovacích dokumentací schválených dle zákona č. 50/1976 Sb.

Zobrazit územní plán Mariánské Lázně

Hlavní témata

Termíny pořizování ÚPD

Orientační časová osa průběhu pořizování ÚPD

Související předpisy

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména:
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Upozornění

Pro území Karlovarského kraje jsou zpracovány Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK). Jedná se o územně plánovací dokumentaci vydanou zastupitelstvem kraje, podle stavebního zákona, jako opatření obecné povahy, a jsou závazné pro všechny subjekty působící na území kraje.

Na základě analýzy stavu a vývoje území, hlavních regionálních problémů a potřeb kraje jsou v ZÚR KK stanoveny základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, jsou vymezeny plochy a koridory nadmístního významu, zejména pro veřejně prospěšné stavby a opatření, a stanoveny požadavky na jejich využití.

ZÚR KK byly vydány 16.09.2010 a nabyly účinnosti 16.10.2010. Vydáním tohoto dokumentu byla ukončena platnost předchozích územních plánů velkých územních celků na území Karlovarského kraje.

Do elektronické podoby dokumentace ZÚR KK je možné nahlédnout dálkovým přístupem na www.kr-karlovarsky.cz

Do dokumentace ZÚR KK v listinném vyhotovení je možné nahlédnout na Krajském úřadu Karlovarského kraje, Odboru regionálního rozvoje.

Kontakt

MěÚ Mariánské Lázně - oddělení územního plánování
2.patro
Ruská 155
Mariánské Lázně

Kontakty - klikněte zde