Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad

Organizační zařazení

Město Mariánské Lázně
Adresy
Ruská 74, 353 01 Mariánské Lázně

Podřízené organizační složky

Odbor Útvar tajemníka je zřízen za účelem administrativního zabezpečení výkonu funkce starosty a místostarosty, zabezpečuje přípravu jednání zastupitelstva a rady města, eviduje usnesení. Zajišťuje technicky a ekonomicky provoz městského úřadu, spravuje budovu radnice. Zabezpečuje krizové řízení města, koordinuje zpracování havarijních plánů města na všech úsecích ohrožení.

Vykonává působnosti na úseku matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a  cestovních dokladů, podatelny úřadu, vidimace a legalizace, Czechpointu, a přípravy a zajišťování průběhu voleb.

V oblasti silničního správního úřadu - přezkušování řidičů, řidičských průkazů a evidence vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, dopravního úřadu, drážního úřadu a státního dozoru ve věcech drah a přestupků a správních deliktů souvisejících.

Dále v oblasti právní projednává přestupky a některé správní delikty, zajišťuje realizaci trestu obecně prospěšných prací.

Odbor působí v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánských Lázní pro území obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, včetně jejich částí.

Odbor finanční se stará o vedení účetnictví města a souvisejících agend, sestavování a sledování plnění rozpočtu města, vedení agendy související se zřízenými fondy města, správa cenných papírů a dalších finančních nástrojů, provoz pokladny MěÚ, vymáhání pohledávek, správa místních poplatků a povolování VHP pro územní obvod Mariánské Lázně.

Odbor majetku zajišťuje pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků, věcná břemena (služebnosti)

Odbor investic a dotací je zřízen pro výkon působnosti při přípravě podkladů, studií a projektových dokumentací. Vykonává působnost na úseku inženýrské a investiční činnosti a stavebně technické údržby. Zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek.

Odbor vykonává samosprávu na úseku lázeňství, cestovního ruchu a propagace města.

Odbor Stavební a územně plánovací úřad (STAV) je zřízen za účelem výkonu státní správy – výkonu obecného stavebního úřadu. Státní správu vykonává odbor v území stanoveném stavebním zákonem (Mariánské Lázně a 25 sousedících katastrálních území, tj. mimo území spadajících pod Lázně Kynžvart a Teplou, které mají vlastní stavební úřady).

Od 1.1.2003 je tento odbor pověřen rovněž výkonem státní správy na úseku státní památkové péče a od 1.6.2008 rovněž výkonem státní správy na úseku územního plánování - vše na území obce s rozšířenou působností (Mariánské Lázně a 60 sousedících katastrálních území, tj. včetně všech území spadajících pod Lázně Kynžvart a Teplou). V tomto území vykonává odbor současně působnost speciálního silničního stavebního úřadu.

Odbor životního prostředí je pověřen jak výkonem státní správy, tak samosprávy Města. Na úseku státní správy (přenesené působnosti) se jedná o tyto agendy: státní správa ve vodním hospodářství (vodoprávní úřad), ochrany přírody a krajiny, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské péče, myslivosti, lesů, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, v odpadovém hospodářství. Na úseku samostatné působnosti zajišťuje odbor údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Města a správu odpadového hospodářství.

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu v oblasti sociální problematiky. Plní zákonem svěřené funkce v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zajišťuje potřeby, zabezpečuje poradenství a řeší sociální problematiku seniorů, zdravotně postižených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. Vykonává funkci veřejného opatrovníka a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu. Eviduje a vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a Označení vozidla praktického lékaře ve službě.

Odbor školství zajišťuje provoz mateřských a základních škol, základní umělecké školy a městského domu dětí a mládeže, zřizovaných městem. Organizuje Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních a zápis dětí do mateřských škol.

Živnostenský úřad vydává živnostenská oprávnění, provádí přerušení nebo pokračování v provozování živnosti, ruší podnikatelská oprávnění, vede živnostenský rejstřík, vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, vede „Evidenci zemědělského podnikatele“ a funguje jako spotřebitelský ombudsman. Prostřednictvím živnostenského úřadu může ohlašovatel souběžně s ohlášením živnosti učinit oznámení také na příslušnou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Místní příslušnost podnikatelů byla zrušena.