Obsah

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen poplatek od poplatníka vybrat a odvést poplatek z pobytu na účet správce poplatku.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci poplatku jedná plátce poplatku nebo jím zmocněná osoba, na základě originálu plné moci od plátce poplatku (poskytovatele úplatného pobytu).

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční – oddělení místních poplatků
  Příčná 647, 1. patro, kancelář č. 1.30,
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Identifikační doklady (např. občanský průkaz, obchodní rejstřík, živnostenský list) a číslo účtu
 • Evidenční (ubytovací) knihu.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Formuláře

 • Evidenční karta ubytovacího zařízení
 • Přehled vyúčtování poplatku z pobytu

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Sazba poplatku

 1. 30 Kč pro celé k.ú. Mariánské Lázně a pro celé k.ú. Úšovice, s výjimkou koupaliště LIDO a Camping La Provence za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku
 2. 21 Kč pro celé k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, pro celé k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, koupaliště LIDO a Camping La Provence za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu
 • Poštovní poukázkou a dalšími zákonnými způsoby dle daňového řádu.

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

 • Číslo účtu: 19-720331/0100
 • Variabilní symbol Vám sdělíme, kontaktujte oddělení poplatků

 

Splatnost

Vždy měsíčně do 15. dne následujícího měsíce na účet správce poplatku

 

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni

 • Osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
 • Osoba mladší 18 let
 • Osoba hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
 • Osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města, nebo
 • Osoba vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • Osoba pobývající na území města
 • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému
 • Příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů
 • Osoba přihlášená na území města Mariánské Lázně.

 

Související předpisy