Obsah

Poplatek ze psů

Poplatek za držení psa, který je starší než tři měsíce.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Poplatníkem je držitel psa, který má trvalý pobyt na území ČR nebo sídlo na území města Mariánské Lázně.
 • Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila. Poplatek se platí obci podle místa trvalého pobytu.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční a majetkový - oddělení místních poplatků
  Ruská 155, 1. patro, kancelář č. 156
  Tel.: +420 354 922 165, 354 922 169

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
 • U všech druhů důchodů aktuální potvrzení o jejich pobírání
 • Doklad o převzetí psa z útulku, je-li z útulku

 

Formuláře

 • Přiznání k místnímu poplatku ze psů
 • Odhlášení místního poplatku ze psů
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Sazby poplatku

Lokalita města

hradí všichni držitelé psů kromě důchodců

hradí držitelé psů, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod *)

za 1 psa

za  dalšího

za 1 psa

za dalšího

Mar. Lázně a Úšovice v rodinném domě

500,-

750,-

200,-

300,-

Mar. Lázně a Úšovice v ostat.objektech

1000,-

1500,-

200,-

300,-

Hamrníky

500,-

750,-

200,-

300,-

Chotěnov - Skláře, Stanoviště, Kladská

100,-

150,-

50,-

70,-

*) důchod invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí. U sirotčího důchodu se nevyžaduje splnění podmínky, že se jedná o jediný zdroj příjmů.

 

ÚHRADA POPLATKU

 • V pokladně Městského úřadu
 • Poštovní poukázkou
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu

 

BANKOVNÍ ÚDAJE

 

Splatnost

 • Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedené v předchozí odrážce, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeni

 • Držitelé psů převzatých z útulku, který byl zřízen městem a to po dobu pěti let ode dne převzetí, přičemž se osvobození netýká původního držitele psa.
 • Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený městem pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Související předpisy