Obsah

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatek je zaveden příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Mariánské Lázně o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Předmět poplatku

je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

 

Poplatníkem poplatku je:

fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 

Plátcem poplatku je:

společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.                                             

 

Základem poplatku

je objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (popelnic) pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc.

V případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba, odvádí se poplatek za minimální základ, kterým je 60 litrů/měsíc.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,40 Kč/litr kapacity.

 

Splatnost

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést ho na účet Města Mariánské Lázně v termínech uvedených ve vyhlášce:

 • za dílčí období od 1. ledna do 30. června do 15. červenci příslušného kalendářního roku,
 • za dílčí období od 1. července do 31. prosince do 15. ledna následujícího kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy

Žádné.

 

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku za odpad jedná plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti nebo jimi zmocněná osoba, na základě originálu plné moci.

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční – oddělení místních poplatků
  Příčná 647, přízemí-vpravo, kancelář č. 1.30,
  Tel.: +420 354 922 175, 354 922 165 a 354 922 169.

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Průkaz totožnosti
 • Doklad prokazující oprávnění jednat jménem plátce (plná moc).

 

Ohlášení k poplatku

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení (lze využít formulář „Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu“) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. V ohlášení plátce dále uvede:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těch služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
 • další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí a počet poplatníků majících v ní bydliště.

 

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Změnou se v tomto případě rozumí i změna údajů rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti. K tomuto účelu lze využít formulář „Ohlášení změny místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“.

 

Veškerá ohlášení lze činit pouze kvalifikovaným podáním písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky (DS Města Mariánské Lázně: bprbqms).

 

Sankce, které mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách.

 

Bankovní údaje

 • Číslo účtu: 301177440/0300
 • Variabilní symbol Vám sdělíme, kontaktujte oddělení poplatků.

 

Úhrada poplatku

 • V pokladně městského úřadu
 • Bezhotovostním převodem z bankovního účtu
 • Poštovní poukázkou a dalšími zákonný způsoby dle daňového řádu.

 

Formuláře

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Lze použít doporučené tiskopisy formulářů:

 • Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Ohlášení změny místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Plná moc

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Související předpisy

 • Obecně závažná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ceník vývozu

Velikost nádoby

Četnost svozů

Poplatek za měsíc

Poplatek za rok

60 l

1x týdně

104,00

1248,00

1x za 14 dní

52,00

624,00

Kombinovaný

78,00

936,00

80 l

1x týdně

139,00

1664,00

1x za 14 dní

70,00

832,00

Kombinovaný

104,00

1248,00

120 l

1x týdně

208,00

2496,00

1x za 14 dní

104,00

1248,00

Kombinovaný

156,00

1872,00

240 l

1x týdně

416,00

4992,00

1x za 14 dní

208,00

2496,00

Kombinovaný

312,00

3744,00

660 l

1x týdně

1144,00

13728,00

1x za 14 dní

572,00

6864,00

Kombinovaný

858,00

10296,00

1100 l

1x týdně

1907,00

22880,00

1x za 14 dní

954,00

11440,00

Kombinovaný

1430,00

17160,00

Ceník platný od 01.01.2022