Obsah

Místní poplatky

Místní poplatky

Druhy poplatků

 

Na oddělení poplatků také vyřizujeme:

 

Neplatné / zrušené poplatky

 • Lázeňský nebo rekreační pobyt (ZRUŠEN)
 • Ubytovací kapacity (ZRUŠEN)
 • Ze psů (ZRUŠEN)

 

 

Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení místních poplatků informuje občany o místních poplatcích, které Město Mariánské Lázně zavedlo obecně závaznými vyhláškami. Tyto vyhlášky upravují podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

Místní poplatky jsou zavedeny podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a řízení o nich vykonává městský úřad (správce poplatku) podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 56 daňového řádu – „Informační povinnost správce daně“

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

Úřední hodiny
Pondělí 8 - 17
Úterý pouze na objednání, alespoň 3 dny předem
Středa 8- 17
Čtvrtek pouze na objednání, alespoň 3 dny předem
Pátek  pouze na objednání, alespoň 3 dny předem

 

b) Elektronická adresa podatelny, technické nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout:

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@marianskelazne.cz
ID datové schránky: bprbqms
Formáty a struktury datových zpráv: viz Provozní řád ISDS – www.datoveschranky.info/

 

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3 daňového řádu, a jaká podání lze učinit tímto způsobem:

Fax: +420 354 623 186

E-mail:

Podání např.:  ohlášení vzniku a zániku poplatkové povinnosti, doklady prokazující nárok na osvobození , další doklady potřebné ke správnému stanovení poplatkové povinnosti atd.

 

d) Čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleže:

Číslo účtu: 19-720331/0100

Variabilní symbol určí správce poplatku.

 

e) Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky které je při těch to platbách nutné dodržet:

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Poplatek z pobytu

 

Variabilní symbol určí správce poplatku.

 

f) Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce poplatku:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Platné vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení

 

§ 69 daňového řádu – „Daňová informační schránka“

Městský úřad Mariánské Lázně informuje daňové subjekty, že orgány městského úřadu, které jsou v postavení správce daně nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek dle § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.