Obsah

Řidičské průkazy

Řidičský průkazO udělení řidičského oprávnění žadatel žádá u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa svého trvalého bydliště na území České republiky a to na základě žádosti o řidičské oprávnění

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, Chebská 252/14, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 118, 354 922 362

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

Jaké doklady vzít s sebou?

  • platný doklad totožnosti
  • doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele na území České republiky
  • čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.)

Lhůty

Řidičské oprávnění se vydává do 20 dnů

Převzetí

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Poplatky

Vydání řidičského průkazu je zpoplatněné správním poplatkem ve výši 200

Související předpisy

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb ., o řidičských průkazech a o registru řidičů