Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Registrace vozidla a změny v registraci

Informace o dokladech přikládaných k žádostem o provedení zápisů v registru silničních vozidel

Registrace nového vozidla zakoupeného v ČR

Žádost o registraci nového silničního vozidla podává vlastník vozidla a v případě, že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • velký technický průkaz silničního vozidla,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • v případě zastoupení vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Registrace ojetého vozidla zakoupeného v ČR

Žádost o registraci ojetého silničního vozidla zakoupeného v ČR podává společně původní i nový vlastník vozidla a v případě, že nový vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • velký technický průkaz silničního vozidla,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • doklad o technické prohlídce,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Žádost se podává na registračním místě příslušném dle místa pobytu, podnikání nebo sídla původního vlastníka či provozovatele vozidla.

Jak přihlásit os. auto

 

 

 


Registrace vozidla zakoupeného v některém členském státu eu

Žádost o registraci silničního vozidla podává vlastník vozidla a v případě že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla a přípojného vozidla,
 • prohlášení o shodě (tzv. COC list), nebyl-li technický průkaz vydán,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla (např. technický protokol vydaný stanicí technické kontroly nebo jiný doklad vydaný akreditovaným zástupcem výrobce vozidla),
 • doklad o technické prohlídce a evidenční kontrole v případě, že tyto nejsou součástí technického protokolu vydaném STK,
 • souhlas vlastníka s registrací v případě, že není zároveň provozovatelem,
 • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního vozidla státním občanem České republiky,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie,
 • v případě zastoupení vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

Změny údajů v registru

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení podává vlastník vozidla a v případě, že vlastník není zároveň provozovatelem, tak i provozovatel vozidla spolu s těmito doklady:

 • technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
 • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla podává společně vlastník vozidla a jeho nový provozovatel v případě, že bude od vlastníka odlišný.

 

Žádost o zápis jiných změn než je změna vlastníka nebo provozovatele, podává do 10 pracovních dnů ode dne kdy změna nastala vlastník vozidla nebo provozovatel spolu s těmito doklady:

 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo dočasně nebo dlouhodobě vyřazené z provozu na pozemních komunikacích,
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle,
 • v případě zastoupení kteréhokoliv vlastníka nebo provozovatele se zmocnění prokazuje písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

 

Kam zajít

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí – evidence vozidel,
Chebská 252/14, Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 922 338, 354 922 304

Formuláře

Jsou k dispozici u přepážky registračního místa nebo elektronicky

Poplatky

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel nebo zápis jiných změn:

 • 300 Kč jde-li o motocykl do 50 cm3
 • 500 Kč jde-li o motocykl nad 50 cm3 nebo tříkolku či čtyřkolku nebo přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
 • 700 Kč jde-li o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti
 • 800 Kč jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • 50 Kč za zápis ostatních změn do technického průkazu vozidla a registru vozidel