Obsah

Registr oznámení

Registr oznámení

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o:

 1. jiných vykonávaných činnostech
 2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
 3. příjmech, darech a závazcích

Veřejnými funkcionáři jsou:

 1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 2. členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 3. vedoucí zaměstnanci podílející se na výkonu správních činností zařazení do úřadu

Pro žádost o nahlédnutí do registru  je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Po ověření žádosti  o nahlédnutí do registru pracovník evidenčního orgánu žadateli udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které žadateli doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.

žádost o nahlédnutí do registru lze podat

 • osobně (v kanceláři tajemníka městského úřadu, s sebou platný doklad totožnosti)
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
 • elektronicky - prostřednictvím epodatelny nebo datové schránky (za dodržení všech náležitostí nutných pro elektronická podání)

Způsob nahlížení do registru

 • nahlížení v písemné podobě - v úředních hodinách v budově městského úřadu Mariánské Lázně v kanceláři tajemníka
 • nahlížení v elektronické podobě - prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.

Poučení

Upozorňujeme žadatele, že by se mohl dopustit přestupku, pokud by nedodržel podmínky zákona stanovené pro nahlížení do registru.

Dle § 23 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5 zákona,
 2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 3. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.
 4. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.
 5. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
 6. Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů.

Formulář žádosti

Přihlášení do registru