Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou

Adresa

Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, p.o.
Tepelská 752/22
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 00575143

Ředitel: Bc. Jana Roubalová
Tel.: +420 354 416 210
E-mail: reditelka@dsml.cz

Web: www.dsml.cz

Domov pro seniory Mariánské LázněDomov pro seniory Mariánské Lázně

 

Poskytuje registrované sociální služby

 • Pečovatelská služba terénní
 • Odlehčovací služby
 • Domov pro seniory
 • Domov se zvláštním režimem

 

Spravuje

 • Dům s pečovatelskou službou – byty zvláštního určení

 

Pečovatelská služba

Poslání

Služba poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům pomoc, aby byli schopni žít plnohodnotný život v kruhu svých nejbližších, ve svém přirozeném domácím prostředí. Odbornou a laskavou péčí chceme pomáhat klientům zmírnit jejich potíže plynoucí ze stáří, nemoci či postižení a umožnit jim zachovat si tak co nejvyšší míru soběstačnosti. Služba je poskytována jako terénní, tj. v domácnostech klientů. Klienta nestavíme do role pasivního konzumenta života, ale podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti a tak mu umožňujeme zůstávat i nadále rovnocenným členem domácnosti a společnosti.

POSKYTUJEME

 • Pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc s osobní hygienou
 • Zajišťování stravy a chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu s okolím

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři a zdravotně postižené osoby ve věku od 27 let, jejichž životní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Odlehčovací služby

Poslání

Poskytujeme dočasné sociální služby v pobytovém zařízení seniorům a zdravotně postiženým občanům ve věku od 27 let. Dočasným převzetím péče o tyto osoby umožňujeme pečujícím získat čas na nezbytný odpočinek a řešení osobních záležitostí. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně po dobu nejvýše 3 měsíců.

POSKYTUJEME

 • Ubytování a stravu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc s osobní hygienou
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů

 

Domov pro seniory

Poskytujeme pobytovou službu v příjemném a důstojném prostředí seniorům, kteří z důvodu věku a vzhledem ke snížené soběstačnosti již dále nemohou setrvávat ve svém domácím prostředí, ani s podporou terénní pečovatelské služby nebo osob blízkých.

POSKYTUJEME

 • Ubytování a stravu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc s osobní hygienou
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby od 60-ti let vyžadující 24 hodinovou pomoc druhé osoby.

 

Dům s pečovatelskou službu

BYDLENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (dále jen DPS)

Byty jsou užívány na základě nájemní smlouvy a statutu. Byty jsou nabízeny přednostně občanům s trvalým bydlištěm v M. Lázních a sousedících obcích. 

Byty jsou určeny pro seniory se sníženou soběstačností od 70 let věku. Služby jsou nabízeny a poskytovány podle individuálních potřeb nájemců s důrazem na posílení a zachování soběstačnosti s podporou základní služby pečovatelské služby.

 

Domov se zvláštním režimem

poskytuje nepřetržitou sociální a ošetřovatelskou péči osobám, trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo jiným druhem demence, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, v důsledku svého zhoršeného zdravotního a psychického stavu a vlivem snížené soběstačnosti již dále nemohou setrvávat ve svém domácím prostředí a potřebují již 24 hodinovou odbornou pomoc jiné osoby při každodenních činnostech a úkonech tak, aby mohly prožít důstojný život s individuální péčí, zaměřenou na specifické potřeby jednotlivého klienta, a to v prostředí minimalizující rizika ohrožující klienta nebo jeho okolí.

POSKYTUJEME

 • Ubytování a stravu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc s osobní hygienou
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním od 60 let věku, jejichž stav odpovídá těžké, nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a

při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., § 50 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí od 60 - 64 let
 • mladší senioři ( 65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Kontakt

www.dsml.cz/kontakty.htm

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​