Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Investice a velké opravy

Kdo může žádat

Pouze právnická osoba, která provozuje, organizuje nebo zajišťuje sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a k tomu účelu je založena, s působností na území města Mariánské Lázně. Sama spravuje a provozuje vlastní tělovýchovné a sportovní zařízení.

 

Konkrétní účel žádosti

Na investice a opravy velkého rozsahu

  1. investice – samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení v rozsahu nad Kč 40 000,-- Kč na 1 inventární předmět
  2. oprava velkého rozsahu – oprava v ceně nad Kč 40 000,- Kč na 1 akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města, který spravuje žadatel, a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti na území města Mariánské Lázně).
  3. oprava malého rozsahu – oprava v ceně do 40 000,-- Kč na 1 akci (opravy menšího rozsahu nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města, který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti na území města Mariánské Lázně, vybavení sportovních zařízení)

 

Termín podání žádosti

Od 15.11. do 15.12., na následující rok

 

Formulář žádosti

  • Fond sportu - investice a opravy - žádost o poskytnutí finanční dotace
  • Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na investice a opravy

Formulář stahujte zde - klikněte

 

Povinné přílohy žádosti

Stanovy, registrační list, zakládací listina, doklad o založení účtu, jména a příjmení statutárního orgánu, doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu. Fyzická osoba doloží čestné prohlášení o době, po kterou trvale pečuje o mládež nejméně dva roky, doklad o založení bankovního účtu. Není nutno v případě, že žadatel tyto dokumenty již poskytl.

Vždy doložit: Jednoduchá projektová dokumentace, Podrobný rozpočet nákladů, Identifikace vlastnických vztahů k nemovitostem (včetně práv a závazků na nich váznoucích),

 

Kam předkládat žádosti

Odbor školství, 17.listopadu 474/1, Mariánské Lázně

 

Schvalovací proces

Projednání v komisi sportu, radě města, konečné rozhodnutí zastupitelstvo města

 

Dotační smlouva s žadatelem

Ano

 

Doložení čerpání

Dle podmínek dotační smlouvy

 

Právní úprava

  • Pravidla o financování sportu

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​