Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 15. 9. 2017 vyhlásila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1136/09/17 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje za účelem zlepšování vzdělanostní struktury kraje.

Lhůta pro podání žádostí: 16. 10. 2017 - 15. 11. 2017

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 31. 12. 2017.

Stipendium je finanční příspěvek na studium ve výši 24.000 Kč na akademický rok, tj. 2.000 Kč na jeden měsíc, a to maximálně po dobu:

  • 4 let v případě studia magisterského studijního programu,
  • 2 let v případě studia bakalářského studijního programu,
  • 2 let v případě studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program,
  • 4 let v případě studia bakalářského studijního programu a bezprostředně na něj navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky pro podání žádosti

  • Žadateli mohou být studenti vysokých škol v České republice studující v prezenční formě studia studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kteří nejsou při zahájení studia starší 26 let.
  • Žadatel musí mít trvalé bydliště na území kraje.
  • Žadatel musí být úspěšným absolventem prvního nebo vyššího ročníku vysokoškolského studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být úspěšným absolventem posledního ročníku bakalářského studia.

Přílohy žádosti (originály nebo úředně ověřené kopie)

  • výpis z evidence obyvatelstva, ze kterého je patrné trvalé bydliště žadatele (ne starší než 1 měsíc),
  • potvrzení o studiu na akademický rok, na který se žádost podává.

Závazek příjemce

Podpisem smlouvy a přijetím stipendia se příjemce zavazuje, že začne bezprostředně po úspěšném ukončení studia, nejpozději však do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia, a v následujících letech bude pracovat nebo podnikat na území kraje (do této doby se nezapočítává doba mateřské a rodičovské dovolené a doba, po kterou byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce) právě tolik let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto stipendium, resp. poměrnou část této doby.

 Lhůta ke splnění této povinnosti je nepřekročitelná a stanovuje se na dobu maximálně 10 let ode dne úspěšného absolvování studia. Plnění závazku může být absolventovi odloženo na základě písemné žádosti o odklad. Tato žádost musí být důvodná a průkazně doložena příslušnými doklady.

Ostatní pravidla a podmínky (včetně příloh) pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve Stipendijním (dotačním) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury kraje, viz odkazy níže.

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Dagmar Hríňová
 tel. 354 222 280
e-mail: dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz

Odkaz na další informace na webových stránkách Karlovarského kraje:

 http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx

nebo

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/Stipendijni_program_VS.aspx

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​