Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Příspěvky na obnovu kulturních památek

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo Program regenerace městských památkových rezervací a městským památkových zón na rok 2021. Program je určen vlastníkům nemovitých kulturních památek (příp. movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou), jejichž památkově chráněné objekty se nachází na území městských památkových rezervací a zón.

Účel poskytnutí příspěvku

Příspěvek je určen na krytí zvýšených nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturních památek nacházejících se v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně.

Z Programu regenerace NELZE FINANCOVAT

 • modernizaci objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, nové typy oken a dveří, zasklení izolačním dvojsklem a trojsklem, protipožární dveře a okna (lze akceptovat pouze výměny oken a dveří pokud se nacházejí v havarijním stavu vylučujícím jejich opravu)
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů
 • hromosvody (nejsou-li součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie, vložkování komínů
 • protiradonová opatření
 • pronájem lešení
 • čištění a úklid budov
 • stavebně-historický restaurátorský průzkum, projektová dokumentace, stavební dozor
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně
 • kopie sochařských děl a výdusky
 • archeologii
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %)
 • položku v rozpočtu „rezerva“
 • DPH, v případě, že vlastník je plátcem
 • Režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady na ubytování, koordinační činnost, zábor prostranství

Akce obnovy může být považována za připravovanou, pouze pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče!

Oprávnění žadatelé

Vlastník kulturní památky (obec, město, církev, právnická či fyzická osoba), jehož památkově chráněný objekt leží na území Městské památkové rezervace Mariánské Lázně.

Upozornění: Příspěvek nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky, na níž je poskytován účelový příspěvek v rámci ostatních programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

Podpora ministerstva kultury ČR

Maximálně 50 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

Povinná finanční spoluúčast města Mariánské Lázně v programu

 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast města či obce min. 10 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

Finanční spoluúčast žadatele

 • V případě, že je žadatelem město či obec, činí povinná spoluúčast žadatele min. 50 % z celkové ceny akce obnovy v příslušném kalendářním roce.
 • V případě, že je žadatelem fyzická či právnická osoba a církev, činí povinná spoluúčast žadatele min. 40 % z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce.

Stanovené finanční podíly vycházejí z celkové ceny obnovy v příslušném kalendářním roce a jsou pro všechny strany závazné.

Proces rozdělování a poskytování příspěvků

Město na základě sdělení Ministerstva kultury ČR vyzve v průběhu září město Mariánské Lázně vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci Mariánské Lázně k předkládání svých požadavků o státní finanční podporu. Tyto požadavky město v průběhu listopadu předkládá v podobě tzv. Anketního dotazníku Ministerstvu kultury ČR. Ministerstvo kultury v lednu následujícího roku na základě předložených materiálů a dle svých finančních možností vyhlásí finanční kvótu jednotlivým městským památkovým zónám a rezervacím. Po oznámení přidělení této finanční kvóty město rozhodne, na jaké akce obnovy tuto sumu rozdělí. Během března předkládají jednotliví žadatelé doporučení k financování městu Žádost o dotaci a Souhrnný přehledů. Město všechny Žádosti souhrnně zašle Ministerstvu kultury ČR, které všechny Žádosti posoudí a na konci června vydá Rozhodnutí.

Akci obnovy je nutné realizovat a vyúčtovat do 31. 12. 2021.

Termíny pro žadatele

Do 26. 11. 2020 je třeba odeslat:

 1. stranu pět anketního dotazníku
 2. fotodokumentaci současného stavu památky vč. celkového pohledu na památku
 3. v případě akce většího rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je potřeba doložit propočet nákladů projektanta anebo stavební firmy, z rozpočtu musí být patrné, kdo jej zpracoval, jinak nebude akce započtena. Ceny se uvádějí včetně DPH

Do cca 20. března 2021 je třeba odeslat (pouze v případě, že město Mariánské Lázně doporučí akci k financování):

 1. Žádost o státní dotaci
 2. Souhrnný přehled
 3. doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce – ne starší šesti měsíců
 4. závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově památky
 5. povolení k restaurování kulturních památek
 6. doklad o výběru zhotovitele díla - jde-li o veřejnou zakázku
 7. podepsaná smlouva o dílo vztahující se pouze k roku obnovy, která se váže k žádosti o příspěvek + položkový rozpočet prací
 8. fotodokumentace současného stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek

Kontakt v případě dotazů

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací

Bc. Martina Baxová, tel.: 354 922 181, e-mail: martina.baxova@muml.cz

 

Bližší informace

Veškeré informace získáte na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html

 

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​