Obsah

Vývoz odpadových nádob

Frekvence vývozu

Nádoby na sklo 1 x za 14 dní (středa)
Nádoby na papír 2 x týdně (úterý, pátek)
Nádoby na plast 2 x týdně (pondělí, čtvrtek)
Nádoby na bioodpad od dubna do října 1 x týdně (středa)

Tyto suroviny jsou svozovými společnostmi předávány zpracovatelům k dalšímu využití.

Město Mariánské Lázně je členem systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů provozovaného společností EKO-KOM a. s. Praha od června roku 2000. 

Na základě uzavřené smlouvy jsou čtvrtletně realizovány příspěvky na podporu sběru a využití tříděného odpadu sebraného od občanů města. Z těchto příspěvků byla, mimo jiné, realizována intenzifikace sběru těchto komodit ve formě instalace 50 kompletních stanovišť s nádobami o objemu 240l a 1 100l. Bylo dosaženo cíleného záměru umožnit občanům třídění odpadů v místech či lokalitách, kde nemohly být (pro své rozměry a náročnost obsluhy) umístěny velkokapacitní kontejnery – iglů.

Kromě příspěvků na spolufinancování plnění povinností zpětného odběru využitelných složek odpadu a jeho využití nabízí společnost EKO-KOM a. s. také řadu doprovodných činností – informační, konzultační, výzkumnou a vzdělávací.

V rámci této nabídky byl v roce 2003 zorganizován seminář pro učitele základních škol na téma vznik, skladba, třídění, zpracování a zneškodnění komunálních odpadů.  Zúčastnili se ho zástupci všech tří základních škol, kterým byly po přednášce poskytnuty propagační materiály sloužící jako pomůcka pro předmětnou výuku.Dále byla na místních základních školách realizována pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů s názvem „Tonda obal na cestách“, určená pro žáky základních škol provázená průvodním slovem a jednoduchou soutěží pro děti. Tento program seznámil žáky s nejpoužívanějšími druhy obalů, jejich výrobou, použitím, tříděním odpadů a jejich recyklací.

Děkujeme občanům za poskytované podněty a spolupráci při provozování systému tříděného sběru, za iniciativu vynaloženou na dodržování kvality vytříděného odpadu a také za trpělivost a pochopení při řešení občasných provozních problémů.

 

Informace o výpůjčce nádob

V rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“ uskutečněného Karlovarským krajem ve spolupráci se společností EKO-KOM a. s. bylo město Mariánské Lázně podpořeno výpůjčkou (poskytnutím) sběrných nádob následovně:

V roce 2016:

  • 38 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l – plast (žluté)
  • 37 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l – papír (modré)
  • 13 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l – sklo (zelené)

V roce 2010:

  • 18 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l na plast (žluté)
  • 18 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l na papír (modré)
  • 8 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l na sklo (zelené)

V roce 2008:

  • 10 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l na plast  (žluté)
  • 10 ks sběrných nádob o objemu 1 100 l na papír (modré)