Obsah

Sběrný dvůr odpadů

Sběrný dvůr odpadů v Mariánských Lázních

Sběrný dvůr Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně změnilo systém sběru nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu, vyprodukovaných činností fyzických osob z provozu domácností.

Pro občany Mariánských Lázních je sběr ZDARMA

Jednorázové mobilní sběry byly zrušeny a nahrazeny odebíráním ve sběrném dvoře odpadů v průběhu celého roku. Hlavním důvodem byla dlouhá časová prodleva mezi jednotlivými mobilními sběry a jejich nízká efektivita v porovnání s reálnou produkcí odpadů.

Do sběrného dvora můžete předávat nebezpečné a objemné odpady specifikované v níže uvedeném seznamu. Náklady na jejich odstranění hradí následně město Mariánské Lázně.

 

Umístění sběrného dvora

Sběrný dvůr Mariánské Lázně

provozní areál TECHNICKÉHO A DOPRAVNÍHO SERVISU, s.r.o.
U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 725 956 295

Občané s trvalým bydlištěm v okolních obcích se o systému sběru objemných a nebezpečných odpadů z provozu domácností dozví na svém příslušném obecním úřadě.

 

Provozní doba

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 hod. – 11.00 hod. a od 12.00 hod. – 16.00 hod.
Středa 8.00 hod. – 11.00 hod. a od 12.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 8.00 hod. – 11.00 hod.
Ve dnech státních svátků je sběrný dvůr uzavřen

 

Povinnosti občanů města

  1. zastavit vozidlo na úrovni přímého vjezdu do sběrného dvora, vyčkat na příchod obsluhy sběrného dvora a dále se řídit jejími pokyny.
  2. předložit obsluze sběrného dvora průkaz totožnosti, který prokazuje trvalé bydliště na území města Mariánské Lázně (z důvodu zákonné povinnosti města Mariánské Lázně ve věci vedení evidence odpadů a kontroly, zda-li se jedná o odpad, který je předmětem tohoto systému)
  3. po vyplnění evidence odpadů obsluhou sběrného dvora stvrdit svým vlastnoručním podpisem pravdivost zapsaných údajů

Pozn.: V případě neumožnění kontroly identifikace osoby, zjištění trvalého bydliště mimo území města Mariánské Lázně nebo pokud se bude jednat o odpad, který není součástí níže uvedeného seznamu, náklady spojené s odevzdáním přivezeného odpadu si hradí fyzická osoba z vlastních finančních prostředků.

 

Bezplatný režim odpadů se nevztahuje

  • na odpady vyprodukované fyzickými osobami, které nemají nebo neprokáží trvalé bydliště na území města Mariánské Lázně
  • na odpady, které nejsou v níže uvedeném seznamu vyjmenovány
  • na odpady vznikající podnikatelskou činností právnických osob a fyzických osob podnikajících

 

Seznam odpadů

Kód odpadu Název odpadu
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150107 Skleněné obaly
150110  * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
200113  * Rozpouštědla
200114  * Kyseliny
200115  * Zásady
200117  * Fotochemikálie
200119  * Pesticidy
200121  * Zářivky celé
Výbojky rtuťové, halogenové sodíkové
Zářivky a výbojky rozbité
200123  * Vyřazená zařízení obsahující CHCIF – lednice, mrazáky
200125 oleje a tuky
200126  * Olej a tuk neuvedený pod č. 200125
200127  * Barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
200129  * Detergenty obsahující nebezpečné látky
200133  * Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly
160601, 160602 nebo 160603 a netříděné baterie obsahující tyto baterie
200135  * Vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123
200307 Objemný odpad – nábytek, koberce, lina, pračky
a další podobné dosloužilé vybavení domácností
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu
/např. větve a dřevo ke štěpkování, tráva, listí, vypleté plevele, natě apod./

* nebezpečný odpad

 

Služba pro občany Mariánských Lázní

TDS nabízí vyklízení a odvoz objemného odpadu do sběrného dvora.

Je možno si objednat i pracovníky k vyklízení nábytku apod. (objemného odpadu) z bytu do přistaveného kontejneru, či valníku. Pokud si občan vyklízí byt sám, je nutné odpad rovnou roztřiďovat (v případě neroztříděného odpadu účtujeme i činnost pracovníků při rozdělování odpadu na sběrném dvoře).

Ceník prací pro občany města Mariánské Lázně

POLOŽKA

Cena v Kč vč. DPH

Dělník určený k vyklízení

          200 Kč za hodinu práce

Kontejner

       1 000 Kč za 1 ks

Valník

          500 Kč za 1 ks

Jednorázový odvoz bez nutnosti přistavení valníku či kontejneru

          200 Kč za odvoz

 

Kontakty pro objednání :

sekretariát p. Bc. Markéta Nejedlá 354 622 133, sekretariat@tds-ml.cz
svoz odpadu p. Lenka Faměrová 354 624 468, ekonom@tds-ml.cz

 

Odkládání odpadu okolo nádob je považováno za vytváření černých skládek a porušování OZV města o odpadech a může být pokutováno až do výše 100 000 Kč.