Obsah

PRODUKCE ODPADŮ

PRODUKCE ODPADŮ ZA ROK 2016

V našem městě jsme za rok 2016 vyprodukovali následující množství odpadů

Směsný komunální odpad

2034 tun

Objemný odpad     

304 tun

Papír a lepenka

308 tun

Sklo 

168 tun

Plast

158 tun

Pneumatiky 

21 tun

Elektrické a elektronické zařízení

4 tuny

Obaly obsahující nebezpečné látky

2 tuny

Biologicky nerozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova) 

49 tun

Biologicky rozložitelný odpad

167 tun

 

V porovnání s rokem 2015 jsme svým přístupem VYLEPŠILI produkci těchto složek:

 • Směsný komunální odpad – snížení produkce o 42 tun (o to méně se uložilo na skládku).
 • Objemný odpad – snížení produkce o 29 tun (o to méně se uložilo na skládku).
 • Sklo – zvýšení produkce o 6 tun (recyklovatelná surovina).
 • Plast – zvýšení produkce o 9 tun (recyklovatelná surovina).
 • Papír a lepenka – zvýšení produkce o 23 tun (recyklovatelná surovina)
 • Biologicky rozložitelný odpad – nově zaveden do systému odděleného sběru, produkce za rok 2016 - 167 tun (o to méně se uložilo na skládku)
 • Jiný biologicky rozložitelný odpad (pietní výzdoba ze hřbitova) snížení produkce o 10 tun (o to méně se uložilo na skládku)
 • Obaly obsahující nebezpečné látky – snížení o 0,5 tuny (o to méně se uložilo na skládku)
 • Elektrické a elektronické zařízení – zvýšení o 3 tuny (zpětný odběr)

  O něco hůře nám vyšel sběr následujícího odpadu:

 • Pneumatiky – zvýšení produkce o 3 tuny

K této komoditě doplňuji informaci, že tento výrobek ze zákona spadá do režimu zpětného odběru, který musí zajišťovat výrobce nebo osoba, která je uvádí na trh. Prodejce, který tyto výrobky prodává je povinen informovat uživatele o způsobu zpětného odběru tohoto použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně bez nároku na úplatu a bez vázání odebírání těchto  použitých výrobků na nákup zboží. V rámci tohoto zpětného odběru hradí náklady na odstranění nebo recyklaci výrobci nebo osoby, které je uvádí na trh.

Při odevzdání použitých pneumatik do městského sběrného dvora odpadů se tato komodita dostává ze systému zpětného odběru výrobků do režimu odpadového hospodářství, je s ní jako s odpadem nakládáno a co je nejdůležitější – hradíme odstranění z rozpočtu města.

Odděleně tříděné složky odpadů

Ve městě je zaveden systém separovaného sběru odpadu papíru, skla a plastů na stanovištích sběrných nádob pro separovaný sběr (tzv. sběrná hnízda). V současné době je takto vytvořeno na území města 107 těchto sběrných hnízd, kam je odpad ukládán do označených sběrných nádob.

Třídí se tak

 • papír (včetně obalových složek),
 • plasty a nápojové kartony (včetně obalových složek),
 • sklo směsné (včetně obalových složek)

Papír, plasty, sklo, nápojový karton a kov je možné také odevzdat na sběrném dvoře města.

Bioodpady je možno odevzdávat po celý rok na sběrném dvoře a od roku 2016 také do nádobového systému sběru bioodpadů, kdy jsou nádoby umístěny na vybraných místech města. Pro nádobový systém mají obyvatelé k dispozici nádoby o objemu 660 l. Tyto nádoby jsou sváženy jednou za týden v době od 1. dubna do 31. října.

Textil je možné od roku 2016 odevzdávat na sběrném dvoře a dále do nádob umístěných na vybraných místech města.

Město Mariánské Lázně obecně přispívá předcházení přechodu nebezpečných složek do směsných a objemných komunálních odpadů spoluprací se systémy zpětného odběru, kterým jsou předávány upotřebené výrobky.

Výrobky podléhající zpětnému odběru je ve městě Mariánské Lázně možné odevzdávat na sběrném dvoře a dále do červených nádob umístěných na vybraných stanovištích města.

Na závěr mi dovolte připomenout základní pravidla při nakládání s odpady, které v domácnosti vyprodukujeme:

 1. Předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství
 2. V případě jejich vzniku dát přednost jejich využití

Děkujeme všem občanům za vzorné třídění a obecně zodpovědný přístup k problematice nakládání s odpady.

Silvie Křížová
Referentka OŽP