Obsah

Legislativa a zákony

V rámci samostatné působnosti na úseku odpadového hospodářství odbor zajišťuje

 1. Vede evidenci nepovolených skládek a provádí kontrolní a správní činnost směřující k jejich odstranění
 2. Vede evidenci komunálního odpadu města Mariánské Lázně, podává hlášení o produkci odpadů, zajišťuje sběry a veškeré další povinnosti vyplývající městu jako původci komunálního odpadu z platné legislativy
 3. Kontroluje plnění povinností vyplývajících ze závazné vyhlášky města, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území města a při neplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky ukládá pokuty dle platných právních předpisů
 4. Vede správní činnost a ukládá pokuty podle § 57 a § 58 zákona o obcích
 5. Ztitulu vlastníka komunikace, činí úkony za účelem odstranění a likvidace autovraků

 

Výkon státní správy v odpadovém hospodářství (přenesená působnost) zahrnuje zejména tyto činnosti

 1. udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady původcům odpadů
 2. vedení a zpracování evidence o produkci a nakládání s odpady
 3. kontrola odpadového hospodářství u původců odpadů a osob oprávněných k nakládání s odpady
 4. udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 5. stanovuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání podmínky a lhůty pro zjednání nápravy
 6. ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
 7. vyjadřování se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 8. kontrola, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 9. ukládání pokut fyzickým osobám za protiprávní nakládání s autovraky nebo elektrozařízeními

 

Základní právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství

 1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 2. Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 3. Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
 4. Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 5. Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 6. Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadu
 7. Vyhláška č. 200/2014 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
 8. Vyhláška č. 248/2015 Sb. o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
 9. Vyhláška č. 270/2015 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
 10. Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 11. Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
 12. Vyhláška č. 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
 13. Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě