Obsah

Kam a jak třídit odpad

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním tj. skládkováním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím, např. energetickým využitím. Recyklace je jedním z nástrojů zhodnocení odpadů a podpory ochrany životního prostředí, které je skládkováním odpadů na mnoho let do budoucna značně ekologicky zatěžováno. Metody recyklace se však rozhodně nedají použít pro veškerý odpad. Opětovně lze zpracovávat plasty, sklo, papír, kovy, bioodpad, pneumatiky aj.

Recyklace je opětovné využití materiálů nebo výrobků bez podstatných změn materiálu, z něhož byly vyrobeny a přináší následující výhody:

 • rozšiřuje a obohacuje domácí surovinovou základnu
 • snižuje nároky na dovoz surovin
 • šetří prvotní zdroje a vytváří předpoklady pro jejich racionální využívání
 • přináší úspory energie, investičních prostředků a pracovních sil
 • chrání životní prostředí před nepříznivými vlivy škodlivin

 

K získávání využitelných složek komunálního odpadu jsou na území města Mariánské Lázně rozmístěny sběrné nádoby na sklo, plast a papír již od roku 1993. Nádoby jsou označené příslušnými nálepkami o druhu odpadu, které v rámci spolupráce poskytla společnost EKO-KOM a. s. Praha. Více v článku „Třídění odpadů“/.

Papírové, skleněné a plastové obaly lze odevzdávat zdarma také ve sběrném dvoře odpadů Mariánské Lázně

Povinnost třídit odpad na jednotlivé složky odpadu a odkládat je do uvedených nádob je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2015 – o odpadech.

 


Kontejner na papír

(modré odpadové nádoby)Modrý kontejner

Co do nádob patří

 • noviny
 • kancelářský papír
 • knihy, sešity
 • neznečištěné papírové sáčky
 • krabice, karton (Velké krabice rozdělte, prosím, na menší části.)
 • čistý obalový papír

Co do nádob nepatří

 • krabice TetraPack od mléka a ostatních nápojů = nápojové kartony
 • uhlový papír (kopírák)
 • voskovaný papír
 • papír znečištěný potravinami
 • použité plenky a podobné hygienické potřeby
 • kombinované papírové obaly s plasty a kovovými foliemi

Pozn: Sběrový papír se používá k výrobě recyklovaného „šedého“ papíru, ze kterého jsou sešity, knihy, krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír a mnoho dalších užitečných věcí.

 


Kontejner na sklo

(zelené odpadové nádoby)Zelený kontejner

Co do nádob patří

 • láhve od nápojů
 • skleněné nádoby

Pozn.: Sklo musí být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích uzávěrů.

Co do nádob nepatří

 • keramika
 • porcelán
 • kamenina
 • žárovky, zářivky
 • zrcadla
 • sklo s drátěným výpletem

Pozn.: Vámi sebrané sklo se používá ve sklárnách při výrobě nových skleněných předmětů.

 


Kontejner na plasty

(žluté odpadové nádoby)Žlutý kontejner

Co do nádob patří

 • výrobky a obaly z plastů
 • sáčky, folie
 • kelímky od mléčných výrobků
 • PET lahve od nápojů
 • krabice TetraPack od mléka a ostatních nápojů = nápojové kartony

Pozn.: Obaly od potravin musí být čisté. Z kelímků odstraňte hliníková víčka. Obaly od nápojů, prosím, sešlapávejte. Nápojové kartony se ukládají do nádob určené pro plasty, protože jsou při následném třídění dobře viditelné a snadněji se oddělují od ostatních obalů jako samostatná komodita.

Co do nádob nepatří

 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami (oleje, barvy apod.)
 • nádoby od léčiv
 • novodurové trubk

Ze směsných plastů se připravuje granulát, který se používá při výrobě květináčů, nádob na odpad, odpadních trubek, plastové folie apod.
Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:

 1. V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.
 2. Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR.

Více informací o způsobu třídění naleznete na stránkách www.jaktridit.cz