Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Program regenerace městské památkové zóny Mariánské Lázně na období let 2018 - 2020

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně dne 14. 11. 2017 schválilo nový „Program regenerace Městské památkové zóny Mariánské Lázně na období 2018 - 2020“.

Městský program regenerace má napomoci účelnému a hospodárnému vynakládání soukromých i veřejných finančních prostředků, nalézá společné zájmy města a jednotlivých vlastníků nemovitostí na zvelebování nejviditelnějších a nejcennějších částí města. Program rje souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně a obnově památkových částí měst, zejména městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v souladu s Programem regenerace MPR a MPZ České republiky, k zahájení rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální regenerace.

Zpracovaný a zastupitelstvem města schválený městský program regenerace je také podmínkou pro získání dotace na obnovu kulturních památek nacházejících se v MPZ Mariánské Lázně z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašovaného Ministerstvem kultury ČR.

Program regenerace MPR a MPZ byl ustaven vládním usnesením číslo 209 ze dne 25. března 1992. Cílem programu je napomoci záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických měst vytvořením organizačních, informačních a ekonomických podmínek k jejich komplexní regeneraci za finanční pomoci státu.

Na území města Mariánské Lázně se nachází značné množství nemovitých kulturních památek, viz příloha Fotodokumentace stávajícího stavu kulturních památek.

V roce 1992 bylo cenné historické jádro Mariánských Lázní vyhláškou Ministerstva kultury České republiky ustanoveno Městskou památkovou zónou Mariánské Lázně. V katastrálním území Mariánské Lázně a Úšovice se nacházejí další nemovité kulturní památky, které se však nacházejí mimo MPZ Mariánské Lázně.

Souhrn prostředků alokovaných v rámci Programu regenerace MPR a MPZ za období 2014 - 2017:

rok 2014

- Obnova kostela Nanebevzetí panny Marie - lokální obnova fasádních omítek

- Obnova OREA HOTEL PALACE ZVON - obnova jižní a východní strany fasády

rok 2015

- Obnova OREA HOTEL PALACE ZVON - obnova západní strany fasády

rok 2017 

- Obnova Anglikánské kaple - sanace vnitřního zdiva a omítek a ošetření střechy včetně klempířských prvků

rok 2018

Obnova Městské knihovny – oprava poškozené kordonové římsy na věži v zadní části objektu

 

Vzhledem k plánovanému zápisu města Mariánské Lázně v rámci sériové nominace do Seznamu světového dědictví UNESCO se připravuje vyhlášení města městskou památkovou rezervací. To by se mělo stát nařízením Vlády České republiky v průběhu let 2018 - 2020. Tímto aktem se zcela změní stávající definice památkově chráněného území města a to včetně nově definovaných hranic se zahrnutím nových pojmů jako „terapeutická krajina“ nebo „buffer zóna“, tj. nárazníkové pásmo památkové rezervace atd. Pro Městskou památkovou rezervaci Mariánské Lázně se po jejím vyhlášení bude zpracovávat obdobný podrobnější dokument se zahrnutím nových podmínek vyplývající z nové definice památkově chráněného území a dalších navazujících podmínek, zejména podmínek koordinovaného plánu s UNESCO 2018.

Dokumentace

Stránka

  • 1