Obsah

Fond sportu dotace na akci

Kdo může žádat

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která provozuje, organizuje nebo zajišťuje sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých a k tomu účelu je založena, s působností na území města Mariánské Lázně.

Konkrétní účel žádosti

Podpora jednotlivých sportovních akcí konaných na území města Mariánské Lázně

Termín podání žádosti

  • I. termín od 15.11. do 15.12., na následující rok
  • II. termín od 01.07. do  31.07. ve stávajícím roce

Formulář žádosti

  • Fond sportu - dotace na akci - žádost o poskytnutí finanční dotace
  • Fond sportu - vzor smlouvy - příspěvek na akci
Formulář stahujte zde - klikněte

Povinné přílohy žádosti

Stanovy, registrační list, zakládací listina, doklad o založení účtu, jména a příjmení statutárního orgánu, doklad o oprávnění jednat za právnickou osobu. Fyzická osoba doloží čestné prohlášení o době, po kterou trvale pečuje o mládež nejméně dva roky, doklad o založení bankovního účtu. Není nutno v případě, že žadatel tyto dokumenty již poskytl.

Vždy doložit: popis účelu žádosti, rozpočet na akci, výši požadované dotace

Kam předkládat žádosti

MěÚ Mariánské Lázně, Ruská 155, Odbor školství (OŠ), 2. patro, zadní trakt

Schvalovací proces

Projednání v komisi sportu, radě města, konečné rozhodnutí zastupitelstvo města

Dotační smlouva s žadatelem

Ano

Doložení čerpání

Dle podmínek dotační smlouvy

Právní úprava

  • Pravidla o financování sportu