Obsah

Fond kultury

Dotace pro rok 2017

Informace pro zájemce - zveřejněno 1. kolo poskytování dotací v roce 2017

Čerpání z fondu

Hodnotící kritéria projektů podaných do Fondu kultury

Čím větší je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu.

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodu č. 6, který může nabývat pouze hodnot 0 nebo 5.

Kritéria č. 2 a 3 mohou v součtu nabýt hodnotu max. 5.

 1. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mariánských Lázních a obohacují život ve městě)
 2. akce „tradiční“ (zavedená, na kterou sem již dlouhodobě někdo jezdí, a která je známá)
 3. akce „novátorská“ (přinášející do města nějaký nový kulturní prvek)
 4. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků řádově stovky a výše)
 5. otevřenost akce (zda pouze pro uzavřenou skupinu, nebo s podílem veřejnosti)
 6. žadatel má sídlo a trvale působí v Mariánských Lázních (0-nemá; 5-má)
 7. projekt má další přesah (má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
 8. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné a jeho výše
 9. projekt je v souladu s přijatou koncepcí rozvoje kultury v Mariánských Lázních
 10. aktivní zapojení občanů a členů spolku na akci – živá kultura

předseda KK Mgr. Ing. Jaromír Bartoš

Program

Stránka

 • 1