Obsah

Fond kultury

Dotace pro rok 2022

Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města do Fondu kultury města Mariánské Lázně bude upřesněn po schválení rozpočtu na rok 2022. V roce 2021 byl objem peněz 1 500 000,00 Kč.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

Vlastní subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních aktivit a projektů.

Cizí subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Komise kultury si stanovila kritéria pro hodnocení došlých žádostí o poskytnutí dotace, ke kterým se vyjadřuje jako první a dává své doporučení radě města. Čím větší je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu. Bodové hodnocení slouží pro interní potřeby Komise kultury a nezakládá nárok pro přidělení dotace.

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodů č.1 a 7. 

  1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas - 0 bodů),
  2. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
  3. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
  4. akce novátorská (přinášející do města nový kulturní prvek),
  5. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
  6. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
  7. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá- 0 bodů),
  8. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
  9. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
  10. zapojení, živá kultura.

 

Žádosti do 1. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2022 lze podávat pouze v termínu od 01.11.2021 - 19.11.2021!

FORMULÁŘE A PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

 

Formuláře

 

Kontaktní osoba

Jaroslava Nováková
Referentka lázeňství a CR
Tel.:   +420 354 922 153
E-mail: jaroslava.novakova@muml.cz

 

Dále by vás mohlo zajímat