Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stipendijní program Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol

Dne 15. 9. 2017 vyhlásila Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1136/09/17 Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje za účelem zlepšování vzdělanostní struktury kraje.

Lhůta pro podání žádostí: 16. 10. 2017 - 15. 11. 2017

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 31. 12. 2017.

Stipendium je finanční příspěvek na studium ve výši 24.000 Kč na akademický rok, tj. 2.000 Kč na jeden měsíc, a to maximálně po dobu:

  • 4 let v případě studia magisterského studijního programu,
  • 2 let v případě studia bakalářského studijního programu,
  • 2 let v případě studia magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program,
  • 4 let v případě studia bakalářského studijního programu a bezprostředně na něj navazujícího magisterského studijního programu.

Podmínky pro podání žádosti

  • Žadateli mohou být studenti vysokých škol v České republice studující v prezenční formě studia studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kteří nejsou při zahájení studia starší 26 let.
  • Žadatel musí mít trvalé bydliště na území kraje.
  • Žadatel musí být úspěšným absolventem prvního nebo vyššího ročníku vysokoškolského studia, v případě navazujícího magisterského studia musí být úspěšným absolventem posledního ročníku bakalářského studia.

Přílohy žádosti (originály nebo úředně ověřené kopie)

  • výpis z evidence obyvatelstva, ze kterého je patrné trvalé bydliště žadatele (ne starší než 1 měsíc),
  • potvrzení o studiu na akademický rok, na který se žádost podává.

Závazek příjemce

Podpisem smlouvy a přijetím stipendia se příjemce zavazuje, že začne bezprostředně po úspěšném ukončení studia, nejpozději však do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia, a v následujících letech bude pracovat nebo podnikat na území kraje (do této doby se nezapočítává doba mateřské a rodičovské dovolené a doba, po kterou byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce) právě tolik let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto stipendium, resp. poměrnou část této doby.

 Lhůta ke splnění této povinnosti je nepřekročitelná a stanovuje se na dobu maximálně 10 let ode dne úspěšného absolvování studia. Plnění závazku může být absolventovi odloženo na základě písemné žádosti o odklad. Tato žádost musí být důvodná a průkazně doložena příslušnými doklady.

Ostatní pravidla a podmínky (včetně příloh) pro poskytnutí dotace jsou uvedeny ve Stipendijním (dotačním) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury kraje, viz odkazy níže.

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Dagmar Hríňová
 tel. 354 222 280
e-mail: dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz

Odkaz na další informace na webových stránkách Karlovarského kraje:

 http://www.kvkskoly.cz/rodicazak/Stranky/Stipendia.aspx

nebo

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-skolstvi/Stipendijni_program_VS.aspx