Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z FONDU KULTURY MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - NEINVESTIČNÍ DOTACE NA KONKRÉTNÍ ÚČEL

Fond kultury města Mariánské Lázně (dále jen FK) je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 o Fondu kultury města Mariánské Lázně, platné od 09.10.2017.

1. kolo poskytování dotací v roce 2021

 

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU

 • k podpoře kulturních a volnočasových aktivit a projektů formou dotací cizím subjektům,
 • k podpoře kulturních projektů a akcí formou příspěvků nebo dotací vlastním subjektům působícím v oblasti kultury, volného času a spolkové činnosti,
 • k úhradě nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

 

VYUŽITÍ FONDU KULTURY

Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.

 

VÝŠE finančních prostředků fondu

Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města do Fondu kultury města Mariánské Lázně pro první kolo roku 2021 bude zveřejněn po odsouhlasení rozpočtu města na rok 2021.

V roce 2020 byla uvolněna částka z rozpočtu města v celkové výši 1 300 000 Kč.

Příjmy fondu

 • finanční prostředky z rozpočtu města,
 • úroky z prostředků fondu uložených u peněžního ústavu,
 • peněžní dotace, dary a příspěvky poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami.

 

S ohledem na počet došlých žádostí a výši disponibilních finančních prostředků fondu nemusí být vyhověno všem žadatelům, příp. poskytnuté finanční prostředky mohou být zkráceny oproti požadavkům.

 

HOSPODAŘENÍ S FONDEM

 • stejnému subjektu mohou být poskytnuty prostředky z fondu za kalendářní rok celkově maximální ve výši 100 tis. Kč,
 • zastupitelstvo města může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí vyšší částky, na doporučení rady města,
 • poskytne-li fondu příspěvek, dar nebo dotaci fyzická nebo právnická osoba a určí účel tohoto příspěvku, nelze tyto prostředky použít jiným způsobem; nebude-li akce realizována, bude dar, dotace nebo příspěvek vrácen zpět poskytující fyzické nebo právnické osobě na základě konečného rozhodnutí rady města o neuskutečnění akce (projektu nedá-li poskytující fyzická nebo právnická osoba souhlas k použití na jiný účel.

 

Kdo může žádat

Vlastní subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních aktivit a projektů.

Cizí subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.

 

Termín podání žádosti

Žádosti do 1. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2021 lze podávat pouze v termínu od 01.11.2020 – do 02.12.2020! Žádosti přijímá podatelna Městského úřadu Mariánské Lázně.

 

KRITÉRIA pro HODNOCENÍ ŽÁDOSTI

Komise kultury si stanovila kritéria pro hodnocení došlých žádostí o poskytnutí dotace, ke kterým se vyjadřuje jako první a dává své doporučení radě města. Čím větší je bodové ohodnocení, tím více projekt vyhovuje danému kritériu. Bodové hodnocení slouží pro interní potřeby Komise kultury a nezakládá nárok pro přidělení dotace.

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodů č.1 a 7.

 1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas  - 0 bodů),
 2. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
 3. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
 4. akce novátorská (přinášející do města nový kulturní prvek),
 5. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
 6. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
 7. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá  - 0 bodů),
 8. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
 9. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
 10. zapojení, živá kultura.

 

lHŮTY PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI

Žádosti předkládá Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu příslušnému orgánu k projednání v těchto termínech:

 • příslušné komisi na jejím nejbližším jednání,
 • radě města na jejím nejbližším jednání po projednání žádostí příslušnou komisí,
 • zastupitelstvu města na nejbližší jeho zasedání po projednání v radě města.

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Dotace je poskytována výhradně účelově, tj. na konkrétní akci, činnost, projekt apod. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání „Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně“ mezi žadatelem a městem Mariánské Lázně, v níž je definován způsob využití dotace a vyúčtování dotace a příslušné smluvní podmínky. Smlouva musí být v souladu s právním předpisem zveřejněna.

 

DOLOŽENÍ ČERPÁNÍ DOTACE

dle podmínek dotační smlouvy.

 

PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • Obecně závazná vyhláška o Fondu kultury města Mariánské Lázně č. 2/2017,
 • Žádost o poskytnutí dotace z Fondu kultury – příloha č. 1,
 • Čestné prohlášení – příloha č. 2.
 • Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury – příloha č. 3

 

Program zveřejněn dne 1.10.2020

 

Více informací naleznete v odkazu :

mesto-a-jeho-sprava/investice-a-rozvoj/fondy/fond-kultury/

 

Ing. Jana Palacká                                                       Jaroslava Nováková
Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu           Odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu
Tel.: 354 922 140                                                       Tel.: 354 922 153
jana.palacka@muml.cz                                             jaroslava.novakova@muml.cz