Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2018

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) program pro rok 2018. Žadatelé mohou podávat žádosti prostřednictvím obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

 

Cíl Programu

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

 

Určení finančních prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

 

Doba trvání projektu

 • 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018  

Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tedy v roce 2018.

 

Žadatel o poskytnutí příspěvku

 • Vlastník kulturní památky

 

Neuznatelné náklady

      Z programu nelze hradit náklady na:

 1. modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
 2. úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
 3. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

 

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně

 • 624 tis. Kč

Výši kvóty schválila rada města usnesením č. RM/18/18 ze dne 16. 01. 2018.

 

Termín pro předkládání žádostí na ORP Mariánské lázně

 • 28. 02. 2018

 

Termín uzávěrky příjmu žádostí na Ministerstvu kultury ČR

 • 31. 03. 2018  

 

Minimální podíl vlastníka

 • 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

 

Minimální výše příspěvku

 • 50 tis. Kč

 

Příspěvek z Programu NELZE poskytnout,

 • jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.
 • Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

 

Adresa pro předkládání žádostí

Město Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01  Mariánské Lázně

Bližší informace získáte na tel: 354 922 181 u referenta dotací - Martina Sladká Poláková.

 

Formulář žádosti, seznam povinných příloh a další informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-       rozsirenou-pusobnosti-274.html