Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2017

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) program pro rok 2017. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

Cíl Programu

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok.

Určení fin. prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Doba trvání projektu

 • 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017  

Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku, tedy v roce 2017.

Žadatel o poskytnutí příspěvku

 • Vlastník kulturní památky

Neuznatelné náklady

      Z programu nelze hradit náklady na:

 1. modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;
 2. úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;
 3. pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně

 • 646 tis. Kč

Výši kvóty schválila rada města usnesením č. RM/42/17 ze dne 17. 01. 2017.

Termín podání žádosti

 • Uzávěrka 1. kola příjmu žádostí na ORP je 28. 02. 2017.
 • Uzávěrka 2. kola příjmu žádostí na ORP je 30. 04. 2017.

 

Konkrétní informace o alokaci kvóty do jednotlivých kol příjmů žádostí bude dodatečně upřesněna a zveřejněna na těchto stránkách po schválení Radou města Mariánské Lázně.

Minimální podíl vlastníka

 • 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek

Minimální výše příspěvku

 • 50 tis. Kč

Příspěvek z Programu NELZE poskytnout,

jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

Formulář žádosti a seznam povinných příloh vč. zásad Programu – naleznete na:       https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Termín pro předkládání žádostí na ORP

 • 28. 02. 2017

Termín uzávěrky příjmu žádostí prvního kola na Ministerstvo kultury ČR

 • 31. 03. 2017

Adresa pro předkládání žádostí

Město Mariánské Lázně, Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01  Mariánské Lázně