Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP) program pro rok 2019. Zájemci o podporu z programu mohou podávat žádosti prostřednictvím obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

Celková výše kvóty pro ORP Mariánské Lázně vyhlášená Ministerstvem kultury

  • 603 tis. Kč - bude rozdělena na základě podaných žádostí mezi jednotlivé žadatele

 

Oprávněný žadatel

Vlastník kulturní památky, která se nalézá mimo památkovou rezervaci či zónu, a která není ve vlastnictví České republiky.

 

Termín uzávěrky příjmu žádostí na ORP Mariánské Lázně

  • 28. 02. 2019

 

Minimální výše příspěvku

  • 50 tis. Kč

 

Výše podpory Ministerstva kultury ČR

Maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu v příslušném kalendářním roce.

 

Finanční spoluúčast žadatele

Minimální podíl vlastníka činí 20 % nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

 

Doba trvání projektu

  • 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

 

Určení finančních prostředků Programu

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování.

Z programu nelze hradit náklady na:

a) modernizace objektů - např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody,

    kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří),

    zřizování obytných podkroví, nové vikýře atd.,

b) úpravy veřejných prostranství - úpravy komunikací, terénní úpravy,

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Na příspěvek není právní nárok.

 

Předkládání žádostí

Žádosti je možno do stanoveného termínu podat osobně na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně či je možné je zaslat na adresu: Městský úřad Mariánské Lázně, odbor investic a dotací, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Kontakt v případě dotazů a nejasností

Odbor investic a dotací, referentka dotací: Martina Sladká Poláková, tel.: 354 922 181, e-mail: martina.sladka@marianskelazne.cz

Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva kultury ČR:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Ministerstvo kultury